Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PF.261.4.2021.ES PF.261.4.2021.ES Świadczenie usługi przygotowania wyżywienia wraz z dowozem pod adresy wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Deadlines:
Published : 17-03-2021 12:54:00
Placing offers : 24-03-2021 13:13:06
Offers opening : 25-03-2021 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - prosimy o wypełnienie formularza cenowo-ofertowego stanowiącego załącznik do postępowania.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 17 850 79 23

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.doc doc 280.5 2021-03-17 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór Umowy.pdf pdf 1506.78 2021-03-17 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy.docx docx 189.63 2021-03-17 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.docx docx 108.71 2021-03-17 12:54:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 - OPZ.docx docx 108.71 2021-03-17 12:54:00 Subject of the order
Załącznik nr 1 - OPZ.docx docx 108.71 2021-03-17 12:54:00 Subject of the order
Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc doc 202 2021-03-17 12:54:00 Criterion
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług.doc doc 116 2021-03-17 12:54:00 Criterion

Announcements

2021-03-24 13:13 Judyta Lignowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie informuję o odwołaniu zapytania ofertowego z dnia 17.03.2021 r. pn. "Świadczenie usługi przygotowania wyżywienia wraz z dowozem pod adresy wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w związku
z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19". Odwołanie odbywa się zgodnie zgodnie z pkt. 9 ww. zapytania ofertowego.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków na terenie gminy Kolbuszowa Od Wykonawcy wymaga się przygotowania obiadu (zupa plus II danie) wraz z dostarczeniem posiłku pod adresy wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie gminy Kolbuszowa – łącznie 65 obiadów dziennie przez okres 20 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni świątecznych. Posiłki powinny być dostarczone w godzinach od 12.00-15.00. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji własną wersję menu, która będzie obowiązywać w trakcie realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1 - OPZ [...].docx

1300 pc. - (0)
2 Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków na terenie gminy Majdan Królewski Od Wykonawcy wymaga się przygotowania obiadu (zupa plus II danie) wraz z dostarczeniem posiłku pod adresy wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie gminy Majdan Królewski – łącznie 50 obiadów dziennie przez okres 20 dni roboczych z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni świątecznych. Posiłki powinny być dostarczone w godzinach od 12.00-15.00. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji własną wersję menu, która będzie obowiązywać w trakcie realizacji zamówienia.

Załącznik nr 1 - OPZ [...].docx

1000 pc. - (0)
3 Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków na terenie gminy Raniżów Od Wykonawcy wymaga się przygotowania obiadu (zupa plus II danie) wraz z dostarczeniem posiłku pod adresy wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie gminy Raniżów – łącznie 30 obiadów dziennie przez okres 20 dni roboczych z wyłączeniem sobót,

Załącznik nr 1 - OPZ [...].docx

600 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 20 dni roboczych od zawarcia Umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunek udziału w postępowaniu-klauzula społeczna - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem działalności lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności: a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696 i 1818); b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 i 1622 i 1818); c) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy d) osób usamodzielnianych, o których mowa w art.140 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz.1111,924 i 1818) e) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676, 679 i 1694), mających trudności w integracji ze środowiskiem; f) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690); g) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 690 i 1818); h) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666); i) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; j) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823). - pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt. 1-10, jest mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. Attachment required

Załącznik nr 3 - ośw [...].doc

(0)
6 Warunek udziału w postępowaniu-doświadczenie - Wykonawcy, którzy wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia dotyczące usług cateringowych, o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego wraz z podaniem wartości ich wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. Attachment required

Załącznik nr 4 - Wyk [...].doc

(0)

The number of page views: 369