Proceeding: WA-ZP.271.1.2021 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych

Deadlines:
Published : 05-03-2021 15:22:00
Placing offers : 23-03-2021 12:00:00
Offers opening : 23-03-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Postępowanie  prowadzone jest na podstawie art. 37 ust. 2 w zw. z art. 37 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) – zwana dalej jako „ustawa Pzp” przez Nord Partner Sp. z o.o. działającego w oparciu o udzielone przez Gminę Gołdap pełnomocnictwo do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki 1-5 do SWZ.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż SWZ zawiera informacje o charakterze poufnym zawarte w załącznikach nr 6-15 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nordpartner/proceedings w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub na adres e-mail:  przetargi.dujsp@np.com.pl

 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,
- podpisem
zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Przesłania wniosku o udostępnienie informacji poufnych - załącznik nr 5 do SWZ
  • Zadawania pytań Zamawiającemu,
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,
  • Przesłania odwołania/inne. 

 Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2021-BZP 00014060-01 z dnia 2021-03-05.pdf pdf 121.83 2021-03-05 15:22:00 Proceeding
WA-ZP.271.1.2021 SWZ, załączniki nr 1-4.pdf pdf 961.14 2021-03-05 15:22:00 Proceeding
WA-ZP.271.1.2021 załącznik nr 5- wniosek o udostępnienie informacji poufnych.docx docx 26.57 2021-03-05 15:22:00 Proceeding
WA-ZP.271.1.2021 Zmiana SWZ.pdf pdf 121.9 2021-03-12 12:54:11 Public message
WA-ZP.271.1.2021 załączniki nr 1A, 1B, 1C do SWZ.docx docx 168.16 2021-03-12 12:54:11 Public message
WA-ZP.271.1.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.03.2021.pdf pdf 39.81 2021-03-12 12:54:11 Public message
WA-ZP.271.1.2021 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.8 2021-03-18 14:22:15 Public message
WA-ZP.271.1.2021 Wyjaśnienia i zmiany - jawne z dnia 18.03.2021.pdf pdf 199.68 2021-03-18 14:22:15 Public message
WA-ZP.271.1.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 159.99 2021-03-23 20:37:14 Public message
WA-ZP.271.1.2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 182.39 2021-03-25 19:42:01 Public message
WA-ZP.271.1.2021 Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 122.37 2021-03-10 13:11:48 Public message
WA-ZP.271.1.2021 załączniki nr 1-3 do SWZ.docx docx 176.34 2021-03-10 13:11:48 Public message

Announcements

2021-03-25 19:42 Przemysław Klimkowski WA-ZP.271.1.2021 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

WA-ZP.271.1.2021 Inf [...].pdf

2021-03-23 20:37 Przemysław Klimkowski WA-ZP.271.1.2021 Informacja z otwarcia ofert

WA-ZP.271.1.2021 Inf [...].pdf

2021-03-23 12:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn.zm), Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 953 852,00 zł w tym:
Część I: 825 852,00 zł
Część II: 122 000,00 zł
Część III: 6 000,00 zł
2021-03-18 14:22 Agnieszka Jędrzejewska Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 23.03.2021 r. w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych ".

WA-ZP.271.1.2021 Ogł [...].pdf

WA-ZP.271.1.2021 Wyj [...].pdf

2021-03-12 12:54 Przemysław Klimkowski Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 19.03.2021 r. w postępowaniu na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gołdap i jej jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek komunalnych ".

WA-ZP.271.1.2021 Zmi [...].pdf

WA-ZP.271.1.2021 zał [...].docx

WA-ZP.271.1.2021 Ogł [...].pdf

2021-03-10 13:11 Przemysław Klimkowski Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn.zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści części jawnej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z powyższym Pełnomocnik Zamawiającego udziela wyjaśnień w załączonej dokumentacji.

WA-ZP.271.1.2021 Wyj [...].pdf

WA-ZP.271.1.2021 zał [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 687