Proceeding: 2021/BZP 00011168/01 Roboty utrzymaniowe mostów i przepustów

Aleksandra Ćwiękała
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
Deadlines:
Published : 26-02-2021 13:17:00
Placing offers : 16-03-2021 23:55:00
Offers opening : 17-03-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na roboty utrzymaniowe mostów i przepustów  (CPV – 45.22.11.10 -6 Roboty budowlane w zakresie mostów, CPV -  45.22.20.00-9 roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej).

 

ZAMAWIAJĄCY:      Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego

58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców 12

Dni robocze: od poniedziałku do piątku   w godzinach od 7.00 do 15.00

Tel. 74 66 22 920  e-mail: przetargi@sdps.swidnica.pl

www.sdps.swidnica.pl 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/sp.swidnica

 

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą

 

1.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z

-         naprawą balustrad mostowych,

-         wykonaniem muru oporowego z kamienia,

-         wykonaniem spoinowania szczelin i uzupełnienie ubytków,

-         ustawieniem balustrad mostowych,

-         uzupełnieniem ubytków w konstrukcji betonowej,

-         wymianą uszkodzonych elementów przepustów,

-         regulacją wpustów ulicznych, włazów,

-         wymianą uszkodzonych przykanalików,

-         wykonaniem kolektorów deszczowych,

-         wykonaniem studzienek ściekowych,

-         wykonaniem studni rewizyjnych,

-         wykonaniem przepustów rurowych,

-         oczyszczaniem przepustów z namułu,

-         wymiana wpustów ulicznych oraz włazów rewizyjnych,

-         odmuleniem rowów,

-         ułożeniem korytek ściekowych,

-         oczyszczeniem studzienek wraz z wywozem zanieczyszczeń,

-         oczyszczeniem kolektorów,

-         czyszczenie separatorów,

-         remont zjazdów z ułożeniem przepustów,

-         umocnieniem skarp rowów płytami ażurowymi,

-         uzupełnianiem wyrw w korpusie drogowym,

-         odtworzeniem nawierzchni w miejscach remontowanych,

-         wymiana uszkodzonych barier ochronnych (energochłonnych),

-         ułożenie ścieku z kostki brukowej,

-         ustawienie krawężników betonowych,

-         malowanie konstrukcji stalowej i ustroju niosącego mostu,

-         malowanie poręczy mostowych,

-         uzupełnienie ubytków belek podporęczowych i kapinosów

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb i w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. Każde zadanie zlecone przez Zamawiającego realizowane będzie na podstawie obustronnie sporządzonego protokołu typowania robót zgodnie z cenami stanowiącymi załącznik do umowy.

1.1.Zamawiający na podstawie art.95 ust.1 ustawy Pzp wymaga od  Wykonawcy oraz jego podwykonawców i dalszych podwykonawców zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – przez cały okres ich wykonywania. Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy następujących czynności:

1. prac związanych z naprawą balustrad mostowych,

2. prac związanych z wykonaniem muru oporowego z kamienia,

3. robót przy spoinowaniu szczelin i uzupełnianiu ubytków,

4. ustawiania balustrad mostowych,

5. uzupełniania ubytków w konstrukcji betonowej,

6. wymiany uszkodzonych elementów przepustów,

7. prac związanych z regulacją wpustów ulicznych, włazów,

8. wymiany uszkodzonych przykanalików,

9. prac związanych z wykonaniem kolektorów deszczowych,

10. prac związanych z wykonaniem studzienek ściekowych,

11. prac związanych z wykonaniem studni rewizyjnych ,

12. prac związanych z wykonaniem przepustów rurowych,

13. oczyszczaniem przepustów z namułu,

14. wymiany wpustów ulicznych oraz włazów rewizyjnych,

15. robót podczas odmulania rowów,

16. układania korytek ściekowych,

17. oczyszczania studzienek wraz z wywozem zanieczyszczeń,

18. oczyszczania kolektorów,

19. czyszczenia separatorów,

20. robót związanych z remontem zjazdów z ułożeniem przepustów,

21. prac związanych umocnieniem skarp rowów płytami ażurowymi,

22. uzupełniania wyrw w korpusie drogowym,

23. robót związanych z odtworzeniem nawierzchni w miejscach remontowanych,

24. wymiany uszkodzonych barier ochronnych (energochłonnych),

25. układania ścieku z kostki brukowej,

26. ustawianiem krawężników betonowych,

27. prac związanych z malowaniem konstrukcji stalowej i ustroju niosącego mostu,

28. malowania poręczy mostowych,

29. uzupełnianiem ubytków belek podporęczowych i kapinosów

1.2. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia kontrolne wobec zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ:

1)     W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.1 SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,

2)     W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji umowy:

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku  pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r.     poz. 1781 tj., w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę     i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja   2018 r. o ochronie danych osobowych.

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

2.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.     Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp

 

5.     Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania części zamówienia.

     

6.     Termin wykonania zamówienia

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty podpisania umowy

Powyższy termin jest terminem obowiązywania umowy, która zostanie podpisana z Wykonawcą. Terminy realizacji poszczególnych zadań ustalane będą każdorazowo z Wykonawcą.

 

7.     Podstawy wykluczenia Wykonawcy

1.  Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

  2.  Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 1, 4,5,7,8 ustawy Pzp:

       1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt.3, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

        2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

        3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazaćza pomocą stosownych dowodów;

        4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

        5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji , co mogło mieś istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

 

 

8.     Opis warunków udziału w postępowaniu.

 

8.1  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 112 ust.2 ustawy dotyczące:

8.1.1  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

         Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

8.1.2  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

  Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

8.1.3  sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

         Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek

8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej

           Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

1)    wykaże iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył przynajmniej dwie roboty dotyczące wykonania prac związanych z oczyszczaniem przepustów lub kolektorów lub wpustów ulicznych o wartości min. 2000,00 zł brutto (każda z robót) oraz przynajmniej dwie roboty związane z remontem przepustów o wartości min. 5000,00 zł brutto (każda z robót)

 

8.2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

9.     Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

 

9.1.   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

 

9.1.1.   oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp  na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

9.1.2.   wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem robót określonych w pkt. 8.1.4, ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg załącznika nr 4 do SIWZ,  z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

 

9.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art.108 ust.1 oraz art. 109 ust.1,4,5,7,8 ustawy  należy przedłożyć:

 

9.2.1.     oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp  na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,,

9.2.2.   oświadczenia (w zakresie  art. 108 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 tj. ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

9.2.3.  odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż  3 miesiące przed jej złożeniem   

9.3  jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.3,   składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

               a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w inne tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

             Dokumenty, o których mowa w pkt.9.3 lit.a  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 9.4  jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt.1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części  dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą , lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

9.5     Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  (załącznik nr 2). Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

           Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymaganych w pkt. 9.2.2 i 9.2.3.

 

9.6.   Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.

9.6.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.6.2  Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków  udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

9.6.3 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa  w pkt. 9.6.1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.6.4  zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby , o którym mowa w pkt. 9.6.1, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp

 

            do tych zasobów oraz określa w szczególności: :

                - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

                - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

,

                - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

 

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ.

 

10.1 Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na SWZ.

10.2  Oferta winna być:

          1) sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do SWZ) w języku polskim,

          2) złożona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, czyli za pośrednictwem   Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica

          3)  podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione,

 10.3  Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest wykonawca:

          1) „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SWZ.

          2) wypełniony załącznik do umowy

          3) oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – wypełnione zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SWZ

          4) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/ osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).

                Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale            w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym  lub podpisem osobistym bądź też  w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lup opatrzonego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 10.4 Formularz oferty, wypełniony załącznik do umowy, oświadczenia sporządza się, pod rygorem   nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 10.5  Pozostałe dokumenty wynikające z postanowień SWZ, które wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie zamawiającego wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 10.6  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione.

 10.7  Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”

 10.8  W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

 10.9 Zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, Iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

 10.10 Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10.11 Każdy wykonawca może złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej tylko jedną ofertę . Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

10.12 Oferta i załączniki do niej powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

10.13  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, że w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. Za korzystanie z platformy w celu złożenia oferty wykonawca nie ponosi kosztów.

10.14 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

 

10.15 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu . Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

10.16 Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

           1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,

           2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

               a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty wymienione w pkt. 9 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

               b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np. oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

               c)  wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców,

               d)  wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu np. ”nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,

               e)  przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

 

 

11. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami oraz wyjaśnienie treści SWZ.

 

  11.1. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

            -  Artur Barczak  tel. 74 66 22 920  w. 13 lub 663 442 206 sprawy merytoryczne,

            - Maria Bajerska tel. 74 66 22 920 w. 13 lub 609 679 271 sprawy merytoryczne,

             - Łukasz Karczmarz tel. 74 66 22 920 w. 21 lub 609 679 257 sprawy merytoryczne,

      - Aleksandra Ćwiękała  tel.74 66 22 920 w.22 sprawy proceduralne

  11.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż  na 4 dni przed upływem terminu składania ofert lub ofert podlegających negocjacjom.

 11.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w podanym terminie przedłuża termin składania ofert albo ofert podlegającym negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.

  11.4.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  11.5.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.2 SWZ, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert lub ofert podlegających negocjacjom.

11.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie  treści SWZ.

 

 

12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych  i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

 

12.1 Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica

12.2 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

            Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

12.3    Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

12.4  Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

12.5   Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz.2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,

f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

12.6 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący

a) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem

12.7   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

12.8   Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zalecenia:

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

    a) .zip

    b) .7Z

3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp  .numbers .pages. dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane z złożone nieskutecznie.

4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu , zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać , aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

8.  Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu SHA2 zamiast SHA1.

9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

10.  Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

 

 

13. Wadium

 

Wadium nie jest wymagane

 

 

14. Termin związania ofertą.

 

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą nie dłużej niż  30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.04.2021r.

 

15. Miejsce i termin składania ofert

 

15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_swidnica na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 16.03.2021r. do godz. 23.55  

15.2.   Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

15.3.  Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

15.4.  Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem Platformy, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem Platformy. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności w przypadku wskazanym w art. 63 ust.2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

15.5.   Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w Platformie w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona .

15.6.  Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

 

 

16  Otwarcie ofert.

 

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2021r.  o godz. 10.00

16.2. Otwarcie ofert jest niejawne.

16.3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

16.4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

16.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na Platformie w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania informacje o:

          1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

     2)  cenach zawartych w ofertach

16.7.  W przypadku, gdy zamawiający zdecyduje o przeprowadzeniu negocjacji ofert (może to nastąpić wyłącznie w sytuacji, jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest większa niż 3) zaprosi do negocjacji maksymalnie 3 wykonawców, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów na podstawie  kryteriów oceny podanych w pkt. 19  SWZ.

16.8. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się  za odrzuconą.

16.9. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 16.6 niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych.

 

 

17. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

 

17.1  Wykonawca określa w ofercie własne wynagrodzenie dla każdej pozycji wymienionej w załączniku do umowy, a wyliczone średnie arytmetyczne wpisuje do formularza oferty.

17.2 Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy.

17.3 Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich, obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17.4  W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez te podmioty doliczy do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

17.5 Zamawiający dopuszcza składanie faktur w formie elektronicznej lub ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018 poz.2191). Więcej informacji na stronie internetowej – efaktura.gov.pl

 

 

18  Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

 

 

 

 

19    Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.

 

19.1 Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryterium:

1)   cena brutto za roboty utrzymaniowe mostów – waga 20%

2)    cena brutto za wymianę przepustów – waga 20%

3)    cena brutto za roboty odwodnieniowe – waga 20%

4)    okres gwarancji na wykonane roboty – waga 30%

5)    termin płatności – waga 10%

 

19.2  Sposób oceny ofert.

Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy.

 

 

Ad.1 – cena brutto za roboty utrzymaniowe mostów

Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy.

Do oceny ofert przyjmuje się, że cena brutto za roboty utrzymaniowe mostów  jest to średnia arytmetyczna cen jednostkowych pozycji wymienionych w pkt.1 załącznika nr 1 do umowy.

Oferta zawierająca najniższą cenę brutto w kryterium „cena brutto za roboty utrzymaniowe mostów” otrzymuje 100 pkt. pomnożone  przez wagę badanego kryterium (20%). Punkty dla pozostałych ofert w kryterium „cena brutto za roboty utrzymaniowe mostów” to stosunek najniższej ceny brutto w badanym kryterium do wartości ceny brutto w badanej ofercie pomnożony przez 100 i wagę badanego kryterium (20%).

 

Ad.2  Cena brutto za wymianę przepustów

 

Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy.

Do oceny ofert przyjmuje się, że cena brutto za wymianę przepustów jest to średnia arytmetyczna cen jednostkowych pozycji wymienionych w pkt.2 załącznika nr 1 do umowy.

 

Oferta zawierająca najniższą cenę brutto w kryterium „cena brutto za wymianę przepustów” otrzymuje 100 pkt. pomnożone  przez wagę badanego kryterium (20%). Punkty dla pozostałych ofert w kryterium „cena brutto za wymianę przepustów” to stosunek najniższej ceny brutto w badanym kryterium do wartości ceny brutto w badanej ofercie pomnożony przez 100 i wagę badanego kryterium (20%).

 

Ad. 3 Cena brutto za roboty odwodnieniowe

 

Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy.

Do oceny ofert przyjmuje się, że cena brutto za roboty odwodnieniowe jest to średnia arytmetyczna cen jednostkowych pozycji wymienionych w pkt.3 załącznika nr 1 do umowy.

 

Oferta zawierająca najniższą cenę brutto w kryterium „cena brutto za roboty odwodnieniowe” otrzymuje 100 pkt. pomnożone  przez wagę badanego kryterium (20%). Punkty dla pozostałych ofert w kryterium „cena brutto za roboty odwodnieniowe” to stosunek najniższej ceny brutto w badanym kryterium do wartości ceny brutto w badanej ofercie pomnożony przez 100 i wagę badanego kryterium (20%).

 

 

Ad.4 – okres gwarancji na wykonane roboty

 

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 100 punktów, które zostaną pomnożone przez wagę kryterium (30%). Punkty dla pozostałych ofert w kryterium – okres gwarancji zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą i pomnożone przez wagę kryterium (30%):

 

Okres

Gwarancji

w miesiącach 

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Liczba przyznanych

punktów

3,4

7,6

11,8

16,0

20,2

24,4

28,6

32,8

37,0

41,2

45,4

49,6

 

Okres

Gwarancji

w miesiącach 

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Liczba przyznanych

punktów

53,8

58,0

62,2

66,4

70,6

74,8

79,0

83,2

87,4

91,6

95,8

100,0

 

UWAGA: Wymaganym minimalnym okresem gwarancji są 36 miesiące.
 Okres gwarancji równy 36 miesięcy otrzyma 0 punktów, natomiast okres gwarancji równy i dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma 100 punktów. Oferty z okresem gwarancji poniżej 36 miesięcy zostaną odrzucone. Termin gwarancji Wykonawca podaje w pełnych miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże termin gwarancji w dniach, których suma nie daje pełnego miesiąca, wówczas termin gwarancji zaokrąglany będzie w dół do pełnego miesiąca.

 

 

Ad. 5 – termin płatności

 

Ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za udzielony termin płatności za wystawione faktury, których płatność będzie liczona od dnia sprzedaży (dopuszcza się faktury elektroniczne). Minimalny termin płatności wynosi  14 dni. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższą tabelą.

 

 

Termin płatności

Liczba punktów

14 dni

10

21 dni

40

28 dni

80

30 dni i więcej

100

 

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w kryterium "termin płatności" zgodnie z powyższą tabelą. Oferta otrzyma odpowiednią liczbę punktów, które następnie zostaną pomnożone przez wagę kryterium 10%.

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku jeżeli Wykonawca określi termin płatności faktur poza zakresem wskazanym przez zamawiającego, czyli poniżej 14 dni, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Nie podanie terminu płatności faktur w Formularzu ofertowym również będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ.

 

Punkty za wszystkie kryteria zostaną zsumowane.

 

W przetargu zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

20 Tryb ogłoszenia wyników, tryb zawarcia umowy.

 

20.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty o:

          1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, , siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

           2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne

 

20.2  Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt. 20.1 ust.1 i 2 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

20.3   Zawarcie umowy.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i określonych w pkt.19 niniejszej specyfikacji.

W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany Wykonawca podpisze umowę (wg warunków podanych w punkcie 21 niniejszej specyfikacji), pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego.

 

21  Warunki umowy o wykonanie zamówienia.

 

21.1  Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.   

22.2  Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

 

 

22.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

 

23.  Środki ochrony prawnej.

 

23.1  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

23.2   Odwołanie przysługuje na:

          1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówieni, w tym na projektowane postanowienia umowy;

          2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

23.3   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

23.4   Na orzeczenie Krajowej Izby odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby odwoławczej, o którym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej.

23.5   Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

 

         

24. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. - klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

      Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, ul. Powstańców 12 58-140 Jaworzyna Śląska tel. 74 66 22 920;

2.    inspektor ochrony danych osobowych - Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego kontakt: iodo@sdps.swidnica.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego PA.200.1.2021 na „Roboty utrzymaniowe mostów i przepustów” ;

4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych;

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6.    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

 

8.    posiada Pani/Pan

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 9.   nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO.

 

 

25. Postanowienia końcowe.

 

25.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy Prawa zamówień publicznych.

25.2 Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

-          załącznik nr 1 – Oferta

-        załącznik nr 2 –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku   podstaw do wykluczenia z postępowania

             -     załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

-          załącznik nr 4 -  Wykaz wykonanych robót

-          załącznik nr 5 – Projekt umowy

-          załącznik do umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie przetargu.pdf pdf 5084.63 2021-02-26 13:17:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 9201.28 2021-02-26 13:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 18.58 2021-02-26 13:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie.docx docx 16.26 2021-02-26 13:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - grupa kapitałowa.docx docx 15.4 2021-02-26 13:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4- wykaz wykonanych robót.docx docx 15.81 2021-02-26 13:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - projekt umowy.docx docx 31.82 2021-02-26 13:17:00 Proceeding
załacznik do umowy.docx docx 24.33 2021-02-26 13:17:00 Proceeding
zestawienie.pdf pdf 292.37 2021-03-17 12:59:32 Public message
wynik.pdf pdf 383.66 2021-03-19 13:16:43 Public message

Announcements

2021-03-19 13:16 Aleksandra Ćwiękała W załączeniu przekazuję informację o wyniku postępowania

wynik.pdf

2021-03-17 12:59 Aleksandra Ćwiękała W zalaczeniu przekazuje zestawienie z otwarcia ofert w dniu 17.03.2021r.

zestawienie.pdf

2021-03-16 23:55 Buyer message Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia: 200 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 554