Proceeding: GRZ/262/24-TW/2021 Bateria do PSION

PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Department: Dział Rozwoju
Deadlines:
Posted : 17-02-2021 07:55:00
Placing offers: 23-02-2021 11:00:00
Opening offers : 23-02-2021 11:05:00
Tryb: Przetarg regulaminowy - FA
Kind: Supply

Requirements and specifications

Tryb postępowania - przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Bateria do PSION litowo jonowa o pojemnosci 4400 mAh - 2 szt.

CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ (w PLN) CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM

Warunki płatności - przelew na podstawie dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem art. 4 ust.3 ustawy z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin dostawy - do 7 dni od daty złożenia zamówienia
Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Sposób realizacji usługi - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem (faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Oferenta).

Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:  
- sprawy formalne - Monika Mikoszek tel. 32/34-24-269, przetargi@pwik.com.pl  
- sprawy merytoryczne -  Grzegorz Puton tel. 609444061.

Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus. 

Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Tryb oceny ofert -  
Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:
 - pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty". Udzielając wyjaśnień       
  Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,
- korespondencja prowadzona jest w języku polskim,
- pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00)

Okres związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny. Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta zawarta jest w załączniku do postępowania o nazwie: "KLAUZULA RODO ART. 13". Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby Oferent, w przypadku wskazania w dokumentacji ofertowej danych osobowych innych osób (np. pracowników,podwykonawców) przekazał tym osobom załącznik do postępowania o nazwie:"KLAUZULA RODO ART. 14" wraz z informacją dotyczącą przedmiotu postępowania, w związku z którym Zamawiający otrzymał przedmiotowe dane.Złożenie oferty będzie równoznaczne z potwierdzeniem przez Oferenta wykonania obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym (w przypadku przekazania Zamawiającemu danych innych osób). 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śl.” dostępny na stronie internetowej www.pwik.com.pl 

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Klauzula RODO - art. 14.pdf pdf 414.8 2021-02-17 07:55:00 Proceeding
Klauzula RODO - art. 13.pdf pdf 422.43 2021-02-17 07:55:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Bateria do PSION zgodnie z przedmiotem zamówienia 2 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 139