Proceeding: INO.272.4.21 Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”

Tomasz Bucki
Gmina Nowiny
Deadlines:
Published : 16-02-2021 13:49:00
Placing offers: 09-04-2021 08:40:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Uwaga!!!!!

Pytania i odpowiedzi do konkursu

W załączniku pytania do konkursu umieszczono pytania i odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej wprowadzając w załącznikach do regulaminu (umowa) zmiany terminu przedłożenia dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem PNB  na dzień 13.08.2021 (zgodny z Regulaminem).


Uwaga !!!!!!

Zamawiający z ogłoszeniu podał błędny adres e-mail do kontaktu.

Wszelkie pytania należy zadawać na adres: przetargi.gkb@nowiny.com.pl


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWINY

 

1.    Zamawiający Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 24, 26-052 Nowiny ogłasza o Konkursie Architektonicznym na: „Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum gminy Sitkówka-Nowiny”.

2.    Konkurs prowadzony będzie na podstawie Regulaminu z dnia 16.02.2021 r. - załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3.    Załączniki do Regulaminu, wymagalne do oferty w wersji edytowalnej stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia.

4.    Harmonogram konkursu

5.             

Lp

Czynność

Termin

1

Ogłoszenie konkursu - na stronie internetowej Zamawiającego

16.02.2021 r.

2

Zadawanie pytań wyjaśniających zapisy oraz uszczegółowiających

Do 26.02.2021 r.

3

Udzielenie wyjaśnień przez Zamawiającego

Do 5.03.2021 r.

4

Składanie prac konkursowych

do 9.04.2021 r.

5

Ogłoszenie wyników konkursu

do 16.04.2021 r.

6

Składanie odwołań od wyników

 do 22.04.2021 r.

7

Rozpatrzenie odwołań od wyników i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu

 do 28.04.2021 r.

8

Negocjacje i podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej 

do 30.04.2021

9

Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

do 13.08.2021 r.

10

Opracowanie i przekazanie dokumentacji wykonawczej

do 30.11.2021 r.

5.    Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania centralnego skweru w miejscowości Nowiny na działce nr ewid. 418/1 położonej w obrębie geodezyjnym Zagrody wraz z terenem sąsiadującym. Opracowanie winno uwzględniać połączenie funkcji rekreacyjnej, wypoczynkowej, reprezentacyjnej oraz komunikacyjnej skweru w celu stworzenia centralnego miejsca spotkań dla mieszkańców Gminy Nowiny.

6.    W konkursie mogą brać udział podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje tj. dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń będąca członkiem izby architektów.

7.    Pracę konkursową należy złożyć do dnia 9.04.2021 r do godziny 13.00.

8.    Prace złożone po tym terminie zostaną odesłane bez ich otwierania i oceny.

 

9.    Kryteria oceny Prac Konkursowych:

 

10.            

Lp.

Kryteria

Waga kryteriów

1.

spełnienie przez Pracę Konkursową wymagań Zamawiającego

40%

2.

propozycja współczesnych (twórczych) rozwiązań funkcjonalnych -architektonicznych i dostosowania do otoczenia oraz krajobrazu

40%

3.

kryteria techniczno-ekonomiczne określające realność wykonania, jakość rozwiązań technicznych i materiałowych. Walory ekonomiczne zachowanie proporcji między poniesionymi nakładami, a uzyskanym efektem w zakresie formy, funkcji oraz parametrów technicznych i użytkowych

20%

10.  Koncepcję należy wykonać z wykorzystaniem mapy stanowiącej załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

11.  Zamawiający zamierza udzielić następujących Nagród:

- I Nagrody w wysokości 10.000,00 zł brutto oraz

zaproszenie do udziału w negocjacjach o udzielenie zamówienia polegającego na sporządzeniu dokumentacji budowlanej – wykonawczej wraz z uzyskaniem w  imieniu  i na rzecz Inwestora pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Zamawiający przewiduje na dokumentację projektową kwotę nie większą niż 50 000.00 zł brutto.

- II Nagrody w wysokości 5.000,00 zł brutto.

12.  Koszt realizacji robót budowlanych wynikających z opracowane dokumentacji nie może przekroczyć 1.050.000,00 zł brutto.

13. Oceny Prac Konkursowych dokona Sąd Konkursowy w składzie wynikającym z Regulaminu Konkursu.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie postępowania bez podania przyczyn.

  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Pytania do konkursu.docx docx 243.17 2021-03-09 07:40:30 Proceeding
załaczniki do regulaminu poprawione.rtf rtf 314.09 2021-03-09 07:40:31 Proceeding
mapa - załaczniki nr 3.dwg dwg 550.59 2021-02-16 13:49:00 Proceeding
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWINY.BES.pdf pdf 280.34 2021-02-16 13:49:00 Proceeding
regulamin do podpisu.BES.pdf pdf 577.85 2021-02-16 13:49:00 Proceeding

Announcements

2021-04-13 12:15 Tomasz Bucki Zamawiający informuje iż punktacja przyznana przez Sędziów dla poszczególnych prac oraz protokół z prac Sądu Konkursowego zostanie umieszczony na platformie zakupowej do dnia 16.04.2021 r.
2021-04-13 12:12 Tomasz Bucki Zamawiający informuje że w wyniku otwarcia koperty „C” dokonano identyfikacji nazw firm z kodami ofert:
Praca nr 1 – oznaczona nr 091715
Ligas Architekci Pracownia Projektowa Łukasz Ligas
Ul. Krakowska 81A, 43-150 Bieruń
Praca nr 2 – oznaczona nr 291307
Gdak Studio Ewelina Gdak, Zgórsko,
ul. Ogrodowa 1,
26-052 Nowiny
Praca nr 3 – oznaczona nr 131313
MAAZ Studio Architektury Adam Paradowski
Ul. Armii Krajowej 38
28-200 Staszów


Rozstrzygnięcie Konkursu z nazwami oferentów:
- I Nagroda dla pracy nr 2 – Gdak Studio Ewelina Gdak, Zgórsko,
ul. Ogrodowa 1,
26-052 Nowiny
- II Nagroda dla pracy nr 1 – Ligas Architekci Pracownia Projektowa Łukasz Ligas
Ul. Krakowska 81A, 43-150 Bieruń
- Wyróżnienie dla pracy nr 3 – MAAZ Studio Architektury Adam Paradowski
Ul. Armii Krajowej 38
28-200 Staszów
2021-04-13 11:55 Tomasz Bucki Dokonano weryfikacji warunków udziału w Konkursie poprzez sprawdzenie kompletności wymaganych w Regulaminie dokumentów.
Wszystkie prace zawierały komplet wymaganych dokumentów.
Wobec czego wszystkie oferty są poprawne pod względem formalnym.

Rozstrzygnięcie Konkursu:
- I Nagroda dla pracy nr 2 – oznaczonej nr 291307
- II Nagroda dla pracy nr 1 – oznaczonej nr 091715
- Wyróżnienie dla pracy nr 3 – oznaczonej nr 131313
Za pracą oznaczoną nr 291307 – głosowało 4 członków Sądu
Za pracą oznaczonej nr 091715 – głosował 1 członek Sądu.

2021-04-13 11:31 Tomasz Bucki W wyniku głosowania członków Sądu Konkursowego:
- Nagrodę nr I – otrzymała praca konkursowa oznaczona nr 2
- Nagrodę nr II – otrzymała praca konkursowa oznaczona nr 1
- Wyróżnienie – otrzymała praca konkursowa oznaczona nr 3
Sąd konkursowy przystępuje do otwierania kopert „B” w celu weryfikacji warunków udziału w Konkursie.

2021-04-09 15:15 Tomasz Bucki ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE ŻE W TERMINIE WYZNACZONYM W REGULAMINIE KONKURSU WPŁYNĘŁY TRZY PRACE KONKURSOWE.
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU DO DNIA 16.04.2021 R.

The number of page views: 873