Proceeding: 5/KPW/SNH/2021 NAPRAWA ANTENY TERMINALA SATELITARNEGO TNX-40V2 ANTENA AL.-7103 na ORP „HYDROGRAF”

Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Deadlines:
Published : 11-02-2021 11:12:00
Placing offers: 23-02-2021 11:00:00
Opening offers : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

ZAMÓWIENIE w dziedzinie OiB PONIŻEJ 428 000 EURO (wyłączone spod działania ustawy Pzp, w zw. z art. 2 ust. 1 pkt. 3)

 

Szanowni Państwo,


UWAGA!

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Należy podać cenę dla części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę (automatycznie dokonywane sumowanie tych wartości - w rubryce "Kryteria i warunki formalne" - nie będzie miało wpływu dla oceny ofert, gdyż Zamawiający będzie rozpatrywał oferty odrębnie dla każdej części) 


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny - zgodnie z Warunkami Przetargu, które zostały załączone do niniejszego ogłoszenia.


W przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

 

UWAGA !

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:

1.      Zapoznał się z WP i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uzyskał konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

2.      Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości zgodny z treścią WP;

3.      Uważa się za związanego ofertą na czas wskazany w WP;

4.      W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

5.      Zobowiązuje się - w wypadku wyboru oferty - do zawarcia umowy w miejscu  i terminie ustalonym przez Zamawiającego

6.      Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Uwaga!  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO powyższe oświadczenie nie ma zastosowania.

 

 

W przypadku pytań  związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Warunki Przetargu.zip zip 207.69 2021-02-11 11:12:00 Proceeding
zapytania, wyjasnienia, zmiany nr 1.doc doc 69 2021-02-15 13:45:00 Public message
Typical MLS Proposal.pdf pdf 1245.1 2021-02-15 13:45:00 Public message
zapytania, wyjasnienia, zmiany nr 2.doc doc 55.5 2021-02-16 10:38:41 Public message
zapytania, wyjasnienia, zmiany nr 3.doc doc 44 2021-02-16 15:00:45 Public message
zapytania, wyjasnienia, zmiany nr 4.doc doc 45.5 2021-02-19 09:43:39 Public message
zapytania, wyjasnienia, zmiany nr 5.doc doc 47 2021-02-22 14:46:59 Public message
Wykaz ofert.doc doc 42 2021-02-23 12:21:34 Public message
Informacja o udzieleniu zamówienia.doc doc 34 2021-03-02 12:27:28 Public message

Announcements

2021-03-02 12:27 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja o udziele [...].doc

2021-02-23 12:21 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Wykaz ofert, które wpłynęły w postępowaniu

Wykaz ofert.doc

2021-02-22 14:46 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zapytania, zmiany i wyjaśnienia do Warunków Przetargu nr 5

zapytania, wyjasnien [...].doc

2021-02-19 09:43 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zapytania, zmiany i wyjaśnienia do Warunków Przetargu Nr 4

zapytania, wyjasnien [...].doc

2021-02-16 15:00 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zapytania, zmiany i wyjaśnienia do Warunków Przetargu Nr 3

zapytania, wyjasnien [...].doc

2021-02-16 10:38 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zapytania, zmiany i wyjaśnienia do Warunków Przetargu Nr 2

zapytania, wyjasnien [...].doc

2021-02-15 13:45 Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej Zapytania, zmiany i wyjaśnienia do Warunków Przetargu Nr 1

zapytania, wyjasnien [...].doc

Typical MLS Proposal [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 NAPRAWA ANTENY TERMINALA SATELITARNEGO TNX-40V2 ANTENA AL.-7103 na ORP „HYDROGRAF” Zgodnie z załączonymi Warunkami Przetargu 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 ISO / Wykaz zamówień - Zgodnie z zapisami rozdziału IV WP - Warunki udziału w postępowaniu (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views: 439