Proceeding: FZ.38.27.2021TK Dostawa materiałów budowlanych i wyrobów betonowych w 2021 /2022 roku (w okresie 12 miesięcy).

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 11-02-2021 10:14:00
Placing offers: 23-02-2021 12:00:00
Opening offers : 23-02-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Znak sprawy: FZ.38.27.2021TK

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jw.

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 428 000, 00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o." opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /regulaminy” - zwany dalej Regulaminem).

Wymagania Zamawiającego:

 1. Wymagania Zamawiającego:
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przy czym każdy z załączników musi być wypełniony w całości .
 • Podana cena dostawy musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Termin wykonania dostawy zgodnie z zapisami w umowie.
 • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
 • Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
 • Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego, Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu
 • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
 • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:

- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów

 • Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

                                       Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

                                                                 ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 

  Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.

·       W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub   rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umow  w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

·         Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane  w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1

2.       Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

3.       Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Załączniki:

1.             Formularz oferty (zał. nr 1 oraz  zał. nr 1 A do 1 M )

2.             Oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr  2, 3, 4 )

3.             Wzór umowy (zał. nr 5)

4.             Oświadczenie RODO (zał. Nr 6)

5.             Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

6.             Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1,2,3,4 mat.bud. 2020.doc doc 71.5 2021-02-11 10:14:00 Proceeding
Wzór umowy mat.bud. zał. nr 5.doc doc 241 2021-02-11 10:14:00 Proceeding
Oświadczenie nr 6 (RODO).doc doc 31.5 2021-02-11 10:14:00 Proceeding
POLITYKA JiŚ_2019_1.pdf pdf 744.18 2021-02-11 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do procedury PZ 04_wyd.14.doc doc 228 2021-02-11 10:14:00 Proceeding
Wsad mat.bud.2020.doc doc 47 2021-02-11 10:14:00 Proceeding
1. Załącznik 1,2 _PZ 04_wyd14_Wytyczne, Polityka (edytowalna).doc doc 226.5 2021-02-11 10:14:00 Proceeding
Materiały Budowlane formularze ofertowe 2021-22.xls xls 124 2021-02-15 10:48:07 Proceeding
odp.1_0001.pdf pdf 434.88 2021-02-15 14:17:18 Public message
Ogloszenie o wyn.post.FZ.38.27.2021TK.pdf pdf 726.8 2021-02-26 07:08:57 Public message

Announcements

2021-02-26 07:08 Tomasz Kotowski I.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania częściowego.
IA.
Zamawiający działając na podstawie § 6 ust. 18 pkt. 5) „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, informuje o częściowym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w regulaminowym trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: Dostawa materiałów budowlanych i wyrobów betonowych w 2021 /2022 roku w części jn.
Załącznik nr 1 A (cegła, bloczki betonowe) – wartość oferty 24 108,00 zł. netto, szacunkowa wartość zamówienia 16 420, 00 zł. netto.
Załącznik nr 1 G (mieszanka betonowa) – wartość oferty 19 642,60 zł. netto, szacunkowa wartość zamówienia 13 375, 00 zł. netto.
Uzasadnienie faktyczne.
W przedmiotowym postępowaniu w powyższych załącznikach cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IB.
W części zamówienia tj. załącznik nr 1 B (płytki betonowe, obrzeża), 1 H (kostka brukowa- Polbruk), 1 I (materiały ogólne budowlane), 1 Ł ( frezowina asfaltowa) – nie złożono żadnej oferty i w tych częściach Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie § 6 ust.18.2) Regulaminu.
II.
Zawiadomienie o wyborze oferty.
Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. działając na podstawie § 6 ust 17 pkt. 1) informuje, iż w postępowaniu jw. wybrane zostały oferty firm:
Załącznik nr 1 E - 15 990, 00 zł. netto, 1 K- 15 420, 00 zł. netto, 1 M- 6 792, 90 zł. net - METALZBYT HURT Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsko Białej, ul. Bardowskiego 2,
Załącznik nr 1 C - 25 050, 00 zł. netto, 1 D – 7 200, 00 zł. netto, 1L 5 980, 00 zł. net - Mat. Bud. Betoniarstwo Karol Modrzejewski z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 79,
Załącznik nr 1 J – 33 020, 00 zł. net - OTIS-TD Tomasz Dobek z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 221/3,
Złącznik nr 1 F – 16.800,00 zł. net – EUROKAN Justyna Lebek z siedzibą Sośnicowicach, ul. Przemysłowa 20.
Wyboru ofert dokonano zgodnie z § 6 ust 13 i 14 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Zgodnie z § 9 Regulaminu. Wykonawcom nie przysługuje sprzeciw.
W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania


Ogloszenie o wyn.pos [...].pdf

2021-02-15 14:17 Tomasz Kotowski Odp.1PDF

odp.1_0001.pdf

2021-02-15 11:35 Tomasz Kotowski Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w związku ze złożonymi pytaniami do zapytania ofertowego, działając na podstawie § 4 pkt. VII ust.2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:
Pytanie 1.
Czy oferty można składać tylko przez platformę zakupową?
Odpowiedź 1.
Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza składania ofert w innej formie niż poprzez platformę zakupową Open Nexus.
Pytanie 2.
a) Płytki betonowe chodnikowe szare 30x 30 brakuje trzeciego wymiaru 30x30x5?
b) Obrzeża betonowe chodnikowe /krawężnik szare 75 x 20 x 6 obrzeża są produkowane w wymiarach 100 x 20 x 6
Odpowiedź 2.
a) Zamawiający uzupełnia załącznik nr 1 B pkt.1 - Płytki, obrzeża, o trzeci wymiar tj. 30 x 30 x 5. (wymieniono formularz w załącznikach postępowania).
b) Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zastosowania innych parametrów określonych w zał. nr 1 B pkt.7.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa materiałów budowlanych -cegła, bloczki w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych -cegła, bloczki w 2021/2022 r.wg. zał. nr 1 A 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
2 Dostawa materiałów budowlanych -płytki, obrzeża w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych -płytki, obrzeża w 2021/2022 r. wg. zał. nr 1 B 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
3 Dostawa materiałów budowlanych (wyroby betonowe) - kręgi płyty w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych (wyroby betonowe) - kręgi,płyty żelbetowe w 2021/2022 r. wg.zał. nr 1 C. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
4 Dostawa materiałów budowlanych (wyroby betonowe) - pokrywy żelbetowe do włazów i wpustów w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych (wyroby betonowe) - pokrywy żelbetowe do włazów i wpustów w 2021/2022 r. wg. zał. nr 1 D 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
5 Dostawa materiałów budowlanych - cement , wapno w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych - cement , wapno w 2021/2022 r. wg. zał. nr 1 E. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
6 Dostawa materiałów budowlanych - cementu szybkowiążącego w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych - cementu szybkowiążącego w 2021/2022 r.wg.zał. nr 1 F. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
7 Dostawa materiałów budowlanych (beton) - mieszanki betonowej w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych (beton) - mieszanki betonowej w 2021/2022 r. wg.zał. nr 1 G. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
8 Dostawa materiałów budowlanych - kostka brukowa w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych - kostka brukowa w 2021/2022 r. wg. zał. nr 1 H 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
9 Dostawa materiałów budowlanych - styropian,wełnaw 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych - styropian wełna w 2021/2022 r. wg.zał. nr 1 I 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
10 Dostawa materiałów budowlanych -taśma antykorozyjna w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych -taśma antykoroozyjna w 2021/2022 r.wg.zał. nr 1 J 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
11 Dostawa materiałów budowlanych - zaprawy siarczanoodpornej w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych - zaprawa siarczanoodporna w 2021/2022 r.wg. zał. nr 1 K 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
12 Dostawa materiałów budowlanych (beton) - pierścienie podwłazowe w 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych (beton) - pierścienie podwłazowe w 2021/2022 r.wg.zał. nr 1 L 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
13 Dostawa materiałów budowlanych -frezowina asfaltowaw 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych -frezowina asfaltowa w 2021/2022 r.wg.zał. nr 1 Ł. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
14 Dostawa materiałów budowlanych (ogólnego stosowania) -studzienki betonowew 2021/2022 r. Dostawa materiałów budowlanych (ogólnego stosowania) -studzienki betonowe w 2021/2022 r.wg.zał. nr 1 M. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 dni (wg.umowy) od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 312