Proceeding: FZ.38.28.2021TK Dostawa rur, kształtek PE, PVC, kamionkowych i rur żeliwnych w 2021/2022 roku (w okresie 12- m-cy)

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Published : 11-02-2021 09:07:00
Placing offers: 23-02-2021 11:00:00
Opening offers : 23-02-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Znak sprawy: FZ.38.28.2021TK

 

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień) – 44111000-1

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego jw.

Zamawiający, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu do stosowania w/w ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości 428 000, 00 €, a samo zamówienie przedmiotowo zakwalifikowane jest jako zamówienie sektorowe w rozumieniu art. 7 pkt. 35) w/w ustawy. Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował "Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o." opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /regulaminy” - zwany dalej Regulaminem).

Wymagania Zamawiającego:

 

 1. Wymagania Zamawiającego:
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przy czym każdy                                z załączników musi być wypełniony w całości .
 • Podana cena dostawy musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów dostawy i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Termin wykonania dostawy zgodnie z zapisami w umowie.
 • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
 • Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 • Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
 • Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego, Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu
 • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
 • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:

- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych                           w postępowaniu dokumentów

 • Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

                                       Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

                                                                 ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 

                Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

·         Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane                                w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.

2.       Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

3.       Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Załączniki:

1.             Formularz oferty (zał. nr 1,1A,1B,1C,1D,1E,1F )

2.             Oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr  2, 3, 4 )

3.             Oświadczenie RODO (zał. nr 5)

4.             Wzór umowy (zał. nr 6)

5.             Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

6.             Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1,2,3,4 rury,kształtki.doc doc 71 2021-02-11 09:07:00 Proceeding
Zał.nr 5 (RODO).docx docx 16.04 2021-02-11 09:07:00 Proceeding
Zał. nr 1 ABCDEF Rury,kształtki 2021.xls xls 84 2021-02-11 09:07:00 Proceeding
Wzór umowy rury,kształtki zał. nr 6.doc doc 239.5 2021-02-11 09:07:00 Proceeding
Wsad rury,kształtki.doc doc 46 2021-02-11 09:07:00 Proceeding
1. Załącznik 1,2 _PZ 04_wyd14_Wytyczne, Polityka (edytowalna).doc doc 226.5 2021-02-11 09:07:00 Proceeding
POLITYKA JiŚ_2020_1.pdf pdf 506.36 2021-02-11 09:07:00 Proceeding

Announcements

2021-02-26 08:47 Tomasz Kotowski
Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., działając na podstawie § 6 ust. 17 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę rur wodociągowych, kanalizacyjnych, kształtek w okresie 12 miesięcy wybrane zostały oferty firm:


• Załącznik nr 1 A – 3 913,32 zł. net , 1 B- 9 176,50 zł. netto, 1 D -9 405,00 zł. netto, 1E – 4 885,00 zł. net – SPEDBUD Sp. J z siedzibą w Inowrocławiu (88-100 Inowrocław), ul. Orłowska 82 z najniższą ceną. Łączna wartość zamówienia – 27 379,82 zł. netto

• Załącznik nr 1 C – 15 631,50 zł. net – CETEL Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, ul. Komornicka 16 z najniższą ceną. Łączna wartość zamówienia – 15 631,50 zł. netto.

• Załącznik nr 1 F – 25 357,20 zł. net – Przedsiębiorstwo DYGA Krystyna Dyga z siedzibą w Ciechocinku, ul. Kopernika 41 A z najniższą ceną. Łączna wartość zamówienia – 25 357,20 zł. net

Wyboru ofert dokonano zgodnie z § 6 ust 13 i 14 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Zgodnie z § 9 Regulaminu Wykonawcom nie przysługuje sprzeciw.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa: Rur i kształtek kanalizacyjnych kamionkowych,kielichowych obstronnie szkliwionych ceramicznie(glazurowane) z uszczelką typu K. Dostawa: Rur i kształtek kanalizacyjnych kamionkowych,kielichowych obstronnie szkliwionych ceramicznie (glazurowane) z uszczelką typu K wg.zał. nr 1 A. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
2 Dostawa:Rur i kształtek kanalizacyjnych bezciśnieniowa PVC. Dostawa:Rur i kształtek kanalizacyjnych bezciśnieniowa PVC wg.zał. nr 1 B. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
3 Dostawa: Kształtek wodociągowych PE cisnieniowych.. Dostawa: Kształtek wodociągowych PE ciśnieniowych wg.zał. nr 1 C. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
4 Dostawa: rur wodociągowych cisnieniowych PE /PN16 w zwojach. Dostawa: rur wodociągowych ciśnieniowych PE /PN16 w zwojach wg.zał. nr 1 D. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
5 Dostawa: rur ciśnieniowych,bezciśnieniowych kwasoodpornych. Dostawa: rur ciśnieniowych,bezciśnieniowych kwasoodpornych wg.zał. nr 1 E. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
6 Dostawa: rur wodociągowych cisnieniowych z żeliwa sferoidalnego PN 16 , PN –EN 545:2006. Dostawa: rur wodociągowych ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego PN 16 , PN –EN 545:2006 wg. zał. nr 1 F. 1 set Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 dni (wg. umowy) od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 354