Proceeding: 2021/BZP 00006413/01 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ZGKiM SP. Z O.O. ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I BUDYNKÓW GMINNYCH

Ewelina Gorczewska
MAXIMUS BROKER Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 10-02-2021 11:39:00
Placing offers: 23-02-2021 11:00:00
Opening offers : 23-02-2021 11:30:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 196.94 2021-02-10 11:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 103.43 2021-02-10 11:39:00 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert.docx docx 16.42 2021-02-23 16:26:36 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty w cz. I Zamówienia.docx docx 26.03 2021-02-26 15:30:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty w cz. II Zamówienia.docx docx 26.09 2021-02-26 15:30:04 Public message

Announcements

2021-02-26 15:30 Ewelina Gorczewska Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. I i w cz. II zamówienia.
Szczegóły w załącznikach.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-02-23 16:26 Ewelina Gorczewska Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z informacją udostępnioną na podstawie z art. 222 ust. 5 (w załączniku).

informacja_z_otwarci [...].docx

2021-02-23 11:06 Ewelina Gorczewska Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
cz. I - 48 500,00 zł
cz. II - 440 000,00 zł
2021-02-15 14:01 Ewelina Gorczewska Dzierzgoń, 15.02.2021r.

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 30
82-440 Dzierzgoń


DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ZGKiM SP. Z O.O. ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I BUDYNKÓW GMINNYCH

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12 miesięcy.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Równocześnie prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.02.2021r.
Odp.: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 23.02.2021r.

W związku z tym:
Pkt 18.9 SWZ otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać do dnia 23.02.2021r. do godz. 11:00
Pkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021r r. o godz. 11:30
Pkt. 15.1 otrzymuje brzmienie:
Termin związania ofertą upływa dnia 24.03.2021r.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy).
Odp.: Zamawiający potwierdza.


4. Prosimy o usunięcie § 11 umowy dla cz.I i II
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia (składek) określonej w § 6.
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia (składek) określonej w § 6.
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5:
1) w wysokości 5% łącznej wartości zamówienia (składek) określonej w § 6 z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
2) w wysokości 3% łącznej wartości zamówienia (składek) określonej w § 6 z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią jednocześnie ich łączną maksymalną wysokość, których mogą dochodzić strony, z zastrzeżeniem ust. 3.
5. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Ubezpieczającego natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie.
6.Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 – 2 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 - 2 nie pokrywają ich szkód.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.Zatwierdzone przez:
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – Monikę Powierżę,
Dzierzgoń, 10.02.2021r.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 382