Proceeding: 2021/BZP 00003587/01 [B/01/2021] Przebudowa budynku DS. Niechcic w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w trakcie epidemii COVID-19, w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Posted : 27-01-2021 17:04:00
Placing offers: 17-02-2021 10:00:00
Opening offers : 17-02-2021 10:30:00
Tryb: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
B-01-2021 SWZ wraz z załącznikami.zip zip 43452.69 2021-01-27 17:04:00 Proceeding
B-01-2021 Zmiana SWZ_Zmiana terminu.zip zip 1435.48 2021-01-29 14:28:51 Public message
B-01-2021 Pytania i odpowiedzi_ZMIANA SWZ_ZMIANA TERMINU.zip zip 785.32 2021-02-04 12:27:52 Public message
B-01-2021 Pytania i odpowiedzi_Zmiana SWZ_Zmiana terminu.zip zip 985.54 2021-02-10 15:06:56 Public message
B-01-2021 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 493.66 2021-02-17 13:22:42 Public message

Announcements

2021-02-17 13:22 Zamówienia Publiczne UO Protokół z otwarcia ofert

B-01-2021 PROTOKÓŁ Z [...].pdf

2021-02-17 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 520 000,00 złotych brutto
2021-02-10 15:06 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi. ZMIANA SWZ. ZMIANA TERMINU

B-01-2021 Pytania i [...].zip

2021-02-04 12:27 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi. ZMIANA SWZ. ZMIANA TERMINU

B-01-2021 Pytania i [...].zip

2021-01-29 14:28 Zamówienia Publiczne UO Zmiana SWZ. Zmiana terminu.

B-01-2021 Zmiana SWZ [...].zip

2021-01-29 14:26 Zamówienia Publiczne UO The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1681