Proceeding: 2021/BZP 00001148/01 Dosatwy paliw

Konrad Niedośpiał
Miejski Zakład Usług Komunalnych Gorlice
Deadlines:
Published : 18-01-2021 08:56:00
Placing offers : 26-01-2021 11:00:00
Offers opening : 26-01-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy 1 2021.pdf pdf 130.54 2021-01-18 08:56:00 Proceeding
Formularz cenowy 1 2021.pdf pdf 45.84 2021-01-18 08:56:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu BZP Paliwa.pdf pdf 101.07 2021-01-18 08:56:00 Proceeding
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 1 2021.pdf pdf 89.43 2021-01-18 08:56:00 Proceeding
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 1 2021.pdf pdf 92.53 2021-01-18 08:56:00 Proceeding
SWZ paliwa 2021.pdf pdf 219.36 2021-01-18 08:56:00 Proceeding
umowa wzor paliwa 2021.pdf pdf 110.78 2021-01-18 08:56:00 Proceeding
formularz ofertowy 1 2021.doc doc 45.5 2021-01-18 08:56:00 Proceeding
Formularz cenowy 1 2021.ods ods 16.28 2021-01-18 08:56:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert paliwa 2021.pdf pdf 37.8 2021-01-26 12:31:40 Public message
informacja o wyborze oferty paliwa 1 2021.pdf pdf 61.53 2021-01-27 08:25:15 Public message

Announcements

2021-01-27 08:25 Konrad Niedośpiał Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-01-26 12:31 Konrad Niedośpiał Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-26 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 406345,85 zł
2021-01-18 09:20 Konrad Niedośpiał Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/415095

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375