Proceeding: ZP.264.01.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:  "W przyszłość patrzymy i w MWOMP Płock dzieci ćwiczymy".

Deadlines:
Published : 15-01-2021 10:12:00
Placing offers : 26-01-2021 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 24 267 84 53

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 88.5 2021-01-15 10:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 IPU.docx docx 66.32 2021-01-15 10:12:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 62.51 2021-01-15 10:12:00 Proceeding
Do Wykonawców - W przyszłość patrzymy....pdf pdf 519.72 2021-01-19 11:30:46 Public message
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - ZP.264.01.2021.pdf pdf 421.96 2021-02-01 10:39:38 Public message
Oświadczenie MWOMP - usługi doradcze - Znak Sprawy ZP.264.01.2021.pdf pdf 270.2 2021-02-09 14:53:07 Public message

Announcements

2021-02-09 14:53 Daniel Igielski W załączeniu oświadczenie MWOMP w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy.

Oświadczenie MWOMP - [...].pdf

2021-02-01 10:39 Daniel Igielski Znak Sprawy: ZP.264.01.2021

O G Ł O S Z E N I E

Płock, dnia 01.02.2021 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:
 "W przyszłość patrzymy i w MWOMP Płock dzieci ćwiczymy".Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana:
 Oferta nr 01 – Wojciech Górnik Organizacja i Zarzadzanie Projektami ul. Ogórkowa 60 C, 04-998 Warszawa, oferta złożona na łączną kwotę net 19 250,00 zł, tj. gross 23 677,50 zł, która uzyskała łącznie 100 punktów, w tym: w kryterium cena 70,00 punktów i w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 30,00 punktów.

Agnieszka Sulkowska
p.o. Dyrektor

Ogłoszenie o rozstrz [...].pdf

2021-01-19 11:30 Daniel Igielski Płock, dnia 18.01.2021 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.260.01.2021

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, dla programu „W przyszłość patrzymy i w MWOMP Płock dzieci ćwiczymy”.

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie prowadzonego postępowania jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Zamawiający sformułował warunek jakościowy liczony w latach gdzie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów przy wykazaniu 9 i więcej lat praktyki zawodowej polegającej na usłudze doradczej w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydaje się, że w okresie 9 lat praktyki zawodowej różnice w rozliczaniu projektów w dwóch różnych perspektywach programowania są tak znaczne, że lata praktyki poprzedniej praktyki nie oddadzą wiedzy i umiejętności w rozliczaniu projektów w obecnej perspektywie a których dotyczy projekt będący przedmiotem zamówienia - chociażby obsługując system SL. Takim warunkiem jakościowym odzwierciedlającym doświadczenie mogłaby być liczba projektów współfinansowanych z EFS objętych osobistym doradztwem w okresie ostatnich wymaganych trzech lat ustalając górną granicę np. 45 projektów. W związku z powyższym czy zamawiający zmieni warunek na proponowany ? Jeśli nie czy uzna za spełniony warunek jeśli wykonawca wykaże minimum 3 letnie doświadczenie doradcze osobiście wykonywane przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków EFS oraz wykaże się 9 letnim doświadczeniem przy realizacji projektów Unijnych współfinansowanych z różnych środków UE np. jako kierownika projektu, kontrolera projektów UE, eksperta oceniającego, trenera, wykładowcę z obszaru kontroli i rozliczeń, monitorowania i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE, osobistego doradztwa w zakresie wdrażania projektów? Wydaje się, że dla doświadczenia, wiedzy i kompetencji jest praktyka zawodowa i bez znaczenia pozostaje fakt w jaki formie była wykonywana (jako pracownik instytucji wdrażającej, trener, ekspert czy też w formie świadczenie usług doradczych).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rozszerza zapis dotyczący sformułowania usługi doradcze „jako usługi doradcze należy rozumieć wykonywanie czynności przez: pracownika instytucji wdrażającej, trenera, eksperta, kierownika projektu, kontrolera projektów UE, eksperta oceniającego, wykładowcę z obszaru kontroli i rozliczeń, monitorowania i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE, osobistego doradztwa w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych z EFS”.

Pytanie nr 2
Czy zamawiający dopuszcza świadczenie usług przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w oparciu o umowę zlecenie, która spełnia wszystkie warunki?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza świadczenie usług przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w oparciu o umowę zlecenie, która spełnia wszystkie warunki.

Sprawę prowadzi:
Daniel Igielski
695 696 206 p.o. Dyrektora
Agnieszka Sulkowska


Do Wykonawców - W pr [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługi doradcze Usługi doradcze w okresie 35 miesięcy 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
3 Termin realizacji - 35 miesięcy Attachment required (0)
4 Doświadczenie 30% Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 444