Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUK/PN/1/2020 Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie na rok 2021

Deadlines:
Published : 04-01-2021 15:30:00
Placing offers : 20-01-2021 13:00:00
Offers opening : 20-01-2021 13:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 774842.pdf pdf 346.07 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
SIWZ dostawa ON 2021.pdf pdf 391.59 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 formularz.doc doc 49.5 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 oswiadczenie.docx docx 36.74 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
zalacznik nr 3 umowa wzór.pdf pdf 703.79 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 wykaz dostaw.doc doc 37.5 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
zalacznik nr 5 urzadzenia.docx docx 21.46 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
zalacznik nr 6 grupa kapitalowa.docx docx 26.26 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
zalacznik nr 7 RODO.doc doc 105 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm htm 66.91 2021-01-04 15:30:00 Proceeding
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 672.44 2021-01-13 11:06:45 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1007.81 2021-01-27 11:46:19 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 1274.34 2021-02-02 07:19:33 Public message

Announcements

2021-02-02 07:19 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości, o której mowa w art. 11 ust.8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie na rok 2021

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-01-27 11:46 Zamówienia Publiczne INFORMACJA
Z sesji otwarcia ofert w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości, o której mowa w art. 11 ust.8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych Spółka z .o. w Świdwinie”

informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-20 13:00 Buyer message brak informacji
2021-01-13 11:06 Zamówienia Publiczne Modyfikacja treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SIWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 536