Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK/ZAP/03/2021 Dostawa 2 szt. laptopów dla wdrożenia e-usług publicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Deadlines:
Published : 08-02-2021 11:25:00
Placing offers : 15-02-2021 10:00:00
Offers opening : 15-02-2021 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówieni jest dostawa 2 szt. laptopów dla wdrożenia e-usług publicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katach Wrocławskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr naboru: RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 Program Operacyjny RPO WD 2014-2020

Szanowni Państwo,  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019).

Ze względu na wartość zamówienia postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień.

W załącznikach do postępowania zamieszczono zapytanie ofertowe. W kryteriach i warunkach formalnych w poz. 1 należy załączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym. W pozostałych pozycjach należy potwierdzić wymagany warunek lub wpisać oferowane warunki.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do zapytania ofertowego

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania protestu/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl  W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU OFERTĘ ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I PODPISUJE ELEKTRONICZNYM KWALIFIKOWANYM PODPISEM, PODPISEM ZAUFANYM LUB OSOBISTYM.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAPYTANIE OFERTOWE laptopy-1.pdf pdf 1376.81 2021-02-08 11:25:00 Proceeding
zalaczniki.docx docx 21.66 2021-02-08 11:25:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 838.4 2021-02-10 12:34:25 Public message
protokol otwarcia ofert (1).pdf pdf 420.59 2021-02-15 11:16:00 Public message
wybor oferty.pdf pdf 732.01 2021-02-16 07:30:08 Public message

Announcements

2021-02-16 07:30 Marcin Trzebski Zawiadomienie o wyborze oferty.

wybor oferty.pdf

2021-02-15 11:16 Marcin Trzebski Informacja z otwarcia ofert

protokol otwarcia of [...].pdf

2021-02-15 09:59 Marcin Trzebski Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 12 798,00 zł gross (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych).
2021-02-10 12:34 Marcin Trzebski Odpowiedzi na pytania nr 1.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa laptopów - 2 pc. ZGK Kąty Wrocławskie Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 26B
55-080, Kąty Wrocławskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Serwis posprzedażny 10% Proszę podać oferowany czas podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (0)
3 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
4 Termin wykonania dostawy - do dnia 26.02.2021r. Proszę potwierdzić (0)
5 Okres gwarancji - Proszę podać oferowany termin gwarancji (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 618