Proceeding: SA.270.1.2.2020 Pełnienie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego dla zadnia : Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Roztoczanka i Żegiestów - część I i II

Deadlines:
Posted : 04-01-2021 13:43:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 23:59:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 - Formularz oferty..docx docx 67.84 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 2 - JEDZ.docx docx 91.64 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego o oddaniu zasobów..docx docx 76.55 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej..docx docx 94.67 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Wzór oświadczeń z art. 24 PZP.docx docx 91.6 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Wzór umowy..docx docx 53.01 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Wzór wykazu wykonanych usług..docx docx 213.66 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Wzór wykazu osób..docx docx 198.68 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 10 - Dokumentacja techniczna część I i II.zip zip 44152.01 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
Zał. nr 9 - Regulamin korzystania z platformazakupowa.pl.docx docx 130.78 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
SIWZ - Usługi nadzoru...pdf pdf 358.05 2021-01-04 13:43:00 Proceeding
opublikowane ogłoszenie o zamówieniu DZ.U. UE Nadzór nad MRG II.pdf pdf 137.57 2021-01-04 13:59:48 Proceeding
Informacja dla wykonawców..pdf pdf 158.3 2021-01-13 13:29:28 Public message

Announcements

2021-01-13 13:29 Anna Kozioł Nadleśnictwo Piwniczna przekazuje Informację o konieczności wszczęcia nowego postępowania na wybór Inspektora Nadzoru.

Informacja dla wykon [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 212