Proceeding: D- 66 /2020 Dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Deadlines:
Published : 04-01-2021 09:21:00
Placing offers : 22-02-2021 10:00:00
Offers opening : 22-02-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.docx docx 40.56 2021-01-04 09:21:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 138.24 2021-01-04 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - wzór oferty.docx docx 25.89 2021-01-04 09:21:00 Proceeding
Załacznik Nr 3 JEDZ.doc doc 184.5 2021-01-04 09:21:00 Proceeding
Załacznik nr 4 - wzór umowy.doc doc 62.5 2021-01-04 09:21:00 Proceeding
Załacznik nr 5 wzór umowy - depozyt.doc doc 76 2021-01-04 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych-.doc doc 53 2021-01-04 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.doc doc 847.5 2021-01-04 09:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 53.01 2021-01-04 09:21:00 Proceeding
sprostowanie.pdf pdf 1361.61 2021-01-12 12:43:46 Public message
Zadanie 26 Akcesoria do Artroskopu- poprawiony.docx docx 13.8 2021-01-12 12:44:28 Public message
spr.docx docx 14.71 2021-01-18 09:04:00 Public message
publikacja spr. blok.pdf pdf 1242.66 2021-01-18 14:18:11 Public message
wyjasnienia blok.pdf pdf 12745.56 2021-01-19 13:56:50 Public message
unieważnienie blok.pdf pdf 813.62 2021-01-27 09:14:45 Public message

Announcements

2021-02-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiąjacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.618.000.00 zł brutto
2021-01-27 09:14 Ewa Sempowicz unieważnienie postępowania

unieważnienie blok.p [...].pdf

2021-01-19 13:56 Ewa Sempowicz wyjaśnienia blok

wyjasnienia blok.pdf

2021-01-18 14:18 Ewa Sempowicz publikacja spr

publikacja spr. blok [...].pdf

2021-01-18 09:04 Ewa Sempowicz spr publikacja

spr.docx

2021-01-12 12:44 Ewa Sempowicz poprawiony pakiet 26

Zadanie 26 Akcesoria [...].docx

2021-01-12 12:43 Ewa Sempowicz sprostowanie

sprostowanie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1616