Proceeding: SA.272.146.2020 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2021- postępowanie nr III .” z podziałem na 2 części.

Joanna Drożdżowska
Nadleśnictwo Staszów
Deadlines:
Posted : 31-12-2020 14:54:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
usł 2021 III ogłoszenie.pdf pdf 168.49 2020-12-31 14:54:00 Proceeding
usł 2021 III kosztorysy ofertowe.zip zip 682.73 2020-12-31 14:54:00 Proceeding
usł 2021 III zał. nr 3 część 1 excel.zip zip 73.1 2020-12-31 14:54:00 Proceeding
usł 2021 III zał. nr 3 część 1 pdf.zip zip 987.29 2020-12-31 14:54:00 Proceeding
usł 2021 III Zał.edytowalne w programie word.zip zip 236.31 2020-12-31 14:54:00 Proceeding
usł 2021 III plik do wypełniania jedz.xml xml 147.84 2020-12-31 14:54:00 Proceeding
usł 2021 III siwz.zip zip 6786.6 2020-12-31 14:54:00 Proceeding
usł 2021 III zmiana ogłoszenia.pdf pdf 74.44 2020-12-31 14:59:41 Public message
INFO Z OTWARCIA.pdf pdf 568.78 2021-01-15 10:16:34 Public message
unieważnienie postepownia pakiet nr VIII na www.pdf pdf 455.18 2021-01-15 10:53:10 Public message

Announcements

2021-01-15 10:53 Joanna Drożdżowska unieważnienie postępowania w części Pakiet nr VIII

unieważnienie postep [...].pdf

2021-01-15 10:16 Joanna Drożdżowska informacja z otwarcia ofert

INFO Z OTWARCIA.pdf

2021-01-15 10:03 Joanna Drożdżowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-12-31 14:59 Joanna Drożdżowska Z powodu awarii strony internetowe https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_staszow/zamowienia_publiczne wszelkie dokumenty i ogłoszenia zamieszczane będą, do momentu uruchomienia strony BIP, tylko na https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow/proceedings w zakładce dla danego postępowania.
Zmiana ogłoszenia w załączeniu.

usł 2021 III zmiana [...].pdf

2020-12-31 14:57 Joanna Drożdżowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-12-31 14:55 Joanna Drożdżowska elektroniczne narzędzie do wypełniania jedz znajduje się pod linkiem espd.uzp.gov.pl

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 286