Proceeding: Odbiór w celu utylizacji zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej szpitala we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2

Deadlines:
Published : 30-12-2020 11:18:00
Placing offers : 11-01-2021 11:00:00
Offers opening : 11-01-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

1.    Przedmiotem zamówienia jest odbiór w celu utylizacji zużytych filtrów powietrza do systemu wentylacji mechanicznej szpitala we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa nr 2.

2.  Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: zakres Przedmiotu zamówienia, terminy realizacji, warunki płatności zostały określone w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 1).

3.   Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 1).

4.  Wykonawca na etapie składania ofert zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada uprawnienia do transportu i utylizacji odpadów lub posiada stosowną umowę z firmą zewnętrzną. Natomiast z chwilą podpisywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku. KODY ODPADÓW:  15 02 02, 15 02 03

5.    Termin związania ofertą: 30 dni.

6.    Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)    merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)    związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·         tel. 22 101 02 02

·         e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

Wiadomości  z  platformy  zakupowej  mają  charakter  informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zalacznik_nr_1_wzor_umowy.pdf pdf 520.33 2020-12-30 11:18:00 Proceeding
zestawienie ofert-sig.pdf pdf 444.79 2021-01-11 13:06:06 Public message
informacja o wyborze oferty-sig.pdf pdf 443.88 2021-01-14 13:35:41 Public message
Pismo NSzW_24_2021 - Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty-sig.pdf pdf 443.11 2021-01-22 14:19:15 Public message
Pismo NSzW_25_2021 - Informacja o wyborze oferty-sig.pdf pdf 442.46 2021-01-22 14:26:03 Public message
informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf pdf 659.47 2021-01-29 11:16:09 Public message

Announcements

2021-01-29 11:16 Robert Chorążewski Informacja o unieważnieniu postępowania.

informacja_o_uniewaz [...].pdf

2021-01-22 14:26 Sylwia Marciniak Informacja o wyborze oferty

Pismo NSzW_25_2021 - [...].pdf

2021-01-22 14:19 Sylwia Marciniak Zamawiający w załączeniu przekazuje Informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty (dotyczy pisma NSzW/10/2021 z dnia 14.01.2021r.)

Pismo NSzW_24_2021 - [...].pdf

2021-01-14 13:35 Robert Chorążewski W załączniku informacja o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2021-01-11 13:06 Robert Chorążewski W załączniku zestawienie złożonych ofert.

zestawienie ofert-si [...].pdf

2021-01-04 11:53 Robert Chorążewski Szanowni Państwo,
Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek od jednego z Wykonawców, o treści (cytat):
"zgodnie z zapisem w par. 4 ust. 1 oraz par. 8 ust. 4 pkt 3) Wzoru Umowy podstawą wystawiania faktury są Protokoły odbioru. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu, ponieważ podstawą odbioru odpadów są Karty przekazania generowane poprzez platformę BDO i na tej podstawie wystawiane są faktury".

Zamawiający przychyla się do tego wniosku i informuje, że do wzoru umowy wprowadza się zmiany. Niżej wymienione zapisy otrzymują brzmienia:
1) par. 4 ust. 2: "Każdorazowo potwierdzeniem prawidłowego zrealizowania Zamówienia będzie KPO";
2) par. 8 ust. 4 pkt 3) "każdorazowo podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił KPO dotyczący rozliczanego Zamówienia".

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Odbiór odpadów Odbiór w celu utylizacji 1 kg Odpadów. 750 kg - (0)
2 Koszt transportu Zryczałtowane koszty transportu za jedno Zamówienie 4 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 1) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczam, że posiadam uprawnienia do transportu i utylizacji filtrów/ posiadam stosowną umowę z firmą zewnętrzną. Z chwilą podpisania umowy zobowiązuję się do dostarczenia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku. KODY ODPADÓW: 15 02 02, 15 02 03. W przypadku wyboru mojej oferty przedłożę Zamawiającemu dokument (dokumenty) potwierdzający spełnienie ww warunku. - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
5 Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni (liczonych od upływu terminu wyznaczonego na składnie ofert). - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
6 Dysponuję odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, a także osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz posiadam techniczne możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
Unlock the form

The number of page views: 556