Proceeding: DZP.2344.55.2020 Przetrag nieograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych jednorazowego użytku

Deadlines:
Published : 28-12-2020 14:13:00
Placing offers : 14-01-2021 09:00:00
Offers opening : 14-01-2021 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 240.28 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 186.5 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 1 asortyment.xlsm xlsm 55.46 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc doc 43.5 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 3 a wzór umowy depozytu.doc doc 96 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 3 b wzór umowy użyczenia.doc doc 62 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 3 c wzór umowy dostawy.doc doc 93 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 4 JEDZ.doc doc 185 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 5 oświadczenie Wykonawcy.docx docx 13.87 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 6 grupa kapitałowa.doc doc 42.5 2020-12-28 14:13:00 Proceeding
załącznik nr 7 formularz cenowy.doc doc 32.5 2020-12-31 11:22:40 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 1460.4 2021-01-07 14:22:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 68.48 2021-01-07 14:46:14 Public message
opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 64.77 2021-01-12 09:29:13 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 814.18 2021-01-14 12:10:13 Public message
Oferty.7z 7z 36550.88 2021-01-21 14:46:52 Public message
rozstrzygniecie.pdf pdf 704.36 2021-03-01 14:20:56 Public message

Announcements

2021-03-01 14:20 Anna Bołtryk 01.03.2021 r. Rozstrzygnięcie postępowania

rozstrzygniecie.pdf

2021-01-21 14:46 Anna Bołtryk Złożone oferty

Oferty.7z

2021-01-14 12:10 Anna Bołtryk 14.01.2020 r. Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-12 09:29 Urszula Kosiorek opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

opublikowane ogłosze [...].pdf

2021-01-07 14:46 Anna Bołtryk 07.01.2021 r. - zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.01.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-01-07 14:22 Anna Bołtryk Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-12-31 11:22 Małgorzata Grzech W załączeniu - załącznik formularz cenowy

załącznik nr 7 formu [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1020