Proceeding: IŚZ.271.18.2020.AG ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KROŚNIEWICE

Deadlines:
Published : 23-12-2020 09:35:00
Placing offers : 01-03-2021 10:00:00
Offers opening : 01-03-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS250-625146-pl.pdf pdf 127.36 2020-12-23 09:35:00 Proceeding
Załacznik Nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 33526.23 2020-12-23 09:35:00 Proceeding
Załącznik Nr 12 do SIWZ - instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1155.45 2020-12-23 09:35:00 Proceeding
Zalacznik Nr 2 do SIWZ - wersja edytowalna Formularz JEDZ.doc doc 190.5 2020-12-23 09:35:00 Proceeding
załączniki nr 1, 5-11 do SIWZ - wersja edytowalna.docx docx 87.29 2020-12-23 09:35:00 Proceeding
SIWZ + załaczniki 1, 4 -11.pdf pdf 39527.53 2020-12-23 09:35:00 Proceeding
ogłoszenie_unieważnienie_postępowania.pdf pdf 484.42 2021-03-15 12:50:04 Public message
informacja wykonawcow - art.86 ust5.pkt.1-3.pdf pdf 455.87 2021-03-01 14:30:12 Public message

Announcements

2021-03-15 12:50 Aneta Gałek Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)

ogłoszenie_unieważni [...].pdf

2021-03-01 14:30 Aneta Gałek Informacja dla Wykonawców - art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 Pzp

informacja wykonawco [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1115