Proceeding: PN/XVII/2020 Adaptacja serwerowni w WSS w Zgierzu na potrzeby projektu "Modernizacja i zakup sprzętu, systemów informatycznych i oprogramowania w celu dostosowania WSS w Zgierzu do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej"

Deadlines:
Posted : 14-12-2020 11:22:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.97 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 720.63 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1- formularz oferty.doc doc 380 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz cenowy.docx docx 413.29 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do projektu umowy - zasady środowiskowe.doc doc 56.5 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 517.5 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do projektu umowy - zasady BHP.doc doc 56 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - projekt umowy.doc doc 494 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 361 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - instrukcja obsługi platformy zakupowej dla Wykonawców.pdf pdf 317.19 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - regulamin platformy zakupowej.pdf pdf 524.66 2020-12-14 11:22:00 Proceeding
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ nr 1.pdf pdf 531.72 2021-01-05 12:46:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 244.59 2021-01-14 12:09:11 Public message

Announcements

2021-01-14 12:09 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-01-14 09:00 Buyer message 227591
2021-01-05 12:46 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ nr 1

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 552