Proceeding: DZP - 37/2020 Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Serca

Deadlines:
Posted : 09-12-2020 12:12:00
Placing offers: 14-01-2021 09:00:00
Opening offers : 14-01-2021 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 767.38 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 493.68 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 A do SIWZ.odt odt 54.25 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 B do SIWZ.zip zip 131.75 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ.odt odt 24.23 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ.zip zip 85.72 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ.odt odt 40.62 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ.odt odt 41.21 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ.odt odt 39.24 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ.pdf pdf 306.95 2020-12-09 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ.pdf pdf 380.98 2020-12-09 12:13:42 Proceeding
SIWZ modyfikacja z dn. 14.12.2020.pdf pdf 493.68 2020-12-14 11:29:30 Public message
Pytania i odpowiedzi I DZP-37-2020.pdf pdf 1762.37 2020-12-14 14:07:31 Public message
Pytania i odpowiedzi II DZP-37-2020.pdf pdf 1794.79 2020-12-17 09:12:41 Public message
DZP-37-2020 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1340.33 2020-12-21 12:11:13 Public message
Pytania i odpowiedzi IV DZP-37-2020.pdf pdf 4016.63 2020-12-29 09:46:22 Public message
DZP-37-2020 Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 356.64 2021-01-14 13:06:17 Public message
Formularze cenowe.zip zip 10909.13 2021-01-14 13:06:42 Public message

Announcements

2021-01-14 13:06 Zamówienia Publiczne Załącznik do protokołu

Formularze cenowe.zi [...].zip

2021-01-14 13:06 Zamówienia Publiczne Protokół z otwarcia ofert DZP-37/2020

DZP-37-2020 Protokół [...].pdf

2020-12-29 09:46 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi dot. postępowania - cz. IV

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-12-21 12:11 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi dot. postępowania - cz. III

DZP-37-2020 Pytania [...].pdf

2020-12-17 09:12 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi dot. postępowania - cz. II

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-12-14 14:07 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi dot. postępowania

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2020-12-14 11:29 Zamówienia Publiczne UWAGA!!! Zmodyfikowana w zakresie rozdziału III A) pkt 2.1 b) oraz rozdziału IV pkt 1 SIWZ

SIWZ modyfikacja z d [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1054