Proceeding: D/48/2020 D/48/2020 Sukcesywny zakup laptopów (komputerów przenośnych) w określonych konfiguracjach sprzętowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 07-12-2020 14:57:00
Placing offers : 15-12-2020 10:00:00
Offers opening : 15-12-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-48-2020 SIWZ wraz z załącznikami.zip zip 5087.92 2020-12-07 14:57:00 Proceeding
D-48-2020 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 563.89 2020-12-15 13:38:59 Public message
D-48-2020 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 491.55 2021-01-04 14:23:18 Public message
D-48-2020 Wybór najkorzystniejszej oferty-aktualny.pdf pdf 491.58 2021-01-04 15:03:41 Public message

Announcements

2021-01-04 15:03 Zamówienia Publiczne UO W związku z omyłką w piśmie L.dz.BZP:3/2021 z dnia 04.01.2021 r. wysłanym do publikacji na stronie postępowania w dniu 04.01.2021 r. o godzinie 14:23:18 proszę traktować je jako niewiążące. Aktualne brzmienie pisma zostaje zamieszczone w załączniku do niniejszej wiadomości.

D-48-2020 Wybór najk [...].pdf

2021-01-04 14:23 Zamówienia Publiczne UO Wybór najkorzystniejszej oferty

D-48-2020 Wybór najk [...].pdf

2020-12-15 13:38 Zamówienia Publiczne UO Protokół z otwarcia ofert

D-48-2020 03. Protok [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 356