Proceeding: WP.3211.49.2020 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia–Prószków” - przetarg nieograniczony

Bartosz Różycki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Department: Wydział zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 24-11-2020 10:26:00
Placing offers: 08-02-2021 10:00:00
Opening offers : 08-02-2021 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.11.2020 r. oraz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.11.2020 r. pod numerem 2020/S 229-564426. Dnia 24.11.2020 r. przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 24.11.2020 r. pod numerem 613508-N-2020.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenia o zam. i ogł. o zmianie ogł.zip zip 1313.65 2020-11-24 10:26:00 Proceeding
SIWZ.zip zip 3463.44 2020-11-24 10:26:00 Proceeding
Zał. nr 01-01a-02.zip zip 41.36 2020-11-24 10:26:00 Proceeding
Zał. nr 03-04-04a.zip zip 1224.34 2020-11-24 10:26:00 Proceeding
Zał. nr 05-06-07-08-09-09a-09b.zip zip 526.85 2020-11-24 10:26:00 Proceeding
Zał. nr 10-11-12-13-14-15.zip zip 981.15 2020-11-24 10:26:00 Proceeding
Zał. nr 16-17-18-19.zip zip 1340.45 2020-11-24 10:26:00 Proceeding
pismo.pdf pdf 764.6 2020-12-28 14:35:59 Public message
sprostowanie ogłoszenia przek UPUE.pdf pdf 734.71 2020-12-28 14:35:59 Public message
ogłoszenie o zmianie ogł. BZP.pdf pdf 291.9 2020-12-28 14:35:59 Public message
nowa i obow str. 57 SIWZ.pdf pdf 590.5 2020-12-28 14:35:59 Public message
Mapa Prószków zm1.jpg jpg 1323.78 2020-12-29 13:01:13 Public message
nowa i obow str. 16 SIWZ.pdf pdf 49.61 2020-12-29 13:01:13 Public message
nowa i obow str. 26 SIWZ.pdf pdf 59.69 2020-12-29 13:01:13 Public message
pismo.pdf pdf 391.84 2020-12-29 13:01:13 Public message
05 Zał. nr 9 - NOWY projekt umowy.doc doc 232.5 2021-01-12 11:35:59 Public message
str. nr 3.pdf pdf 613.7 2021-01-12 11:35:59 Public message
01 pismo.pdf pdf 178.86 2021-01-12 11:35:59 Public message
02 sprostowanie ogłoszenia przek UPUE.pdf pdf 81.55 2021-01-12 11:35:59 Public message
03 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf pdf 70.63 2021-01-12 11:35:59 Public message
04 Zał.1_NOWA oferta.docx docx 23.42 2021-01-12 11:35:59 Public message
str. nr 53.pdf pdf 561.65 2021-01-12 11:35:59 Public message
str. nr 57.pdf pdf 568.1 2021-01-12 11:35:59 Public message

Announcements

2021-01-12 11:35 Justyna Kotyś-Bęben Uwaga nr 3:
W dniu 12.01.2021 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z wprowadzonymi zmianami wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert oraz załączniki jak również Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.01.2021 r. pod numerem 540400226-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

Jednocześnie zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień 08.02.2021 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.02.2021 r. o godz. 10:15.

W związku z tym poniżej w załączeniu zamieszczono następujące załączniki:
1) Sprostowanie ogłoszenia przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP,
3) nowy i obowiązujący załącznik nr 1 - formularz oferty,
4) nowy i obowiązujący załącznik nr 9 – projekt umowy,
5) Zmienioną i obowiązującą stronę nr 3, 53 i 57 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

05 Zał. nr 9 - NOWY [...].doc

str. nr 3.pdf

01 pismo.pdf

02 sprostowanie ogło [...].pdf

03 ogłoszenie o zmia [...].pdf

04 Zał.1_NOWA oferta [...].docx

str. nr 53.pdf

str. nr 57.pdf

2020-12-29 13:01 Justyna Kotyś-Bęben Uwaga nr 2:
W dniu 29.12.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo informujące o dokonanych zmianach treści zakresu zamówienia w SIWZ. W związku z powyższą zmianą zamawiający zamieszcza poniżej w załączeniu mapę oraz nową i obowiązującą stronę 16 i 26 SIWZ.

Mapa Prószków zm1.jp [...].jpg

nowa i obow str. 16 [...].pdf

nowa i obow str. 26 [...].pdf

pismo.pdf

2020-12-28 14:35 Bartosz Różycki Uwaga nr 1:
W dniu 28.12.2020 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo informujące o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 21.01.2021 r. do godziny 10:00, natomiast jawne otwarcia ofert nastąpi w dniu 21.01.2021 r. o godzinie 10:15. W związku z powyższą zmianą zamawiający zamieszcza poniżej w załączeniu nową i obowiązującą stronę 57 SIWZ, sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.12.2020 r., oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP.

pismo.pdf

sprostowanie ogłosze [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

nowa i obow str. 57 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 850