Proceeding: ZP-20-132UN DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH 2

Deadlines:
Posted : 24-11-2020 09:50:00
Placing offers: 05-01-2021 08:00:00
Opening offers : 05-01-2021 08:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 851.3 2020-11-24 09:50:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 210.85 2020-11-24 09:50:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 238 2020-11-24 09:50:00 Proceeding
Załączniki do pobrania.doc doc 285 2020-11-24 09:50:00 Proceeding
22.12.2020r. Pytania 1.pdf pdf 371.79 2020-12-22 13:59:37 Public message
23.12.2020r. Pytania 2.pdf pdf 214.09 2020-12-23 10:50:36 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 519.69 2021-01-12 13:30:45 Public message
Unieważnienie PAKIET 8,9.pdf pdf 580.75 2021-01-12 13:30:45 Public message

Announcements

2021-01-12 13:30 Bożena Radek Protokół z otwarcia ofert
Unieważnienie Pakiet nr 8 i 9

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

Unieważnienie PAKIET [...].pdf

2020-12-23 10:50 Bożena Radek Pytania 2

23.12.2020r. Pytania [...].pdf

2020-12-22 13:59 Bożena Radek Pytania 1

22.12.2020r. Pytania [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1149