Proceeding: Ds-14/zp/2020 dostawy wyrobów medycznych i materiałów jednorazowych, mat. opatrunkowych, opatrunków, mat. stomatologicznych, środków dezynfekcyjnych do skóry, środków dezynfekcyjnych do powierzczni i narzędzi, chusteczek dezynfekcyjnych, rękawiczek jednorazowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu

Katarzyna Sobańska
Areszt Śledczy w Poznaniu
Deadlines:
Posted : 23-11-2020 14:16:00
Placing offers: 01-12-2020 08:15:00
Opening offers : 01-12-2020 08:20:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Pakiet 1 Dostawa wyrobów medycznych do Aresztu Śledczego w Poznaniu.xlsx xlsx 31.48 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
Pakiet 2 Dostawa materiałów opatrunkowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu.xlsx xlsx 16.87 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
Pakiet 3 Dostawa opatrunków do Aresztu Śledczego w Poznaniu.xlsx xlsx 13.83 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
Pakiet 4 Dostawa materiałów stomatologicznych do Aresztu Śledczego w Poznaniu.xlsx xlsx 17.98 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
Pakiet 5 Dostawa środków dezynfekcyjnych do skóry do Aresztu Śledczego w Poznaniu.xlsx xlsx 13.94 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
Pakiet 6 Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni i narzędzi do Aresztu Śledczego w Poznaniu.xlsx xlsx 15.89 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
Pakiet 7 Dostawa chusteczek dezynfekcyjnych do Aresztu Śledczego w Poznaniu.xlsx xlsx 15.3 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
Pakiet 8 Dostawa rękawiczek do Aresztu Śledczego w Poznaniu.xls xls 37.5 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
siwz_as_pozna_013_2020.doc doc 504.5 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
ogłoszenie.doc doc 91.5 2020-11-23 14:16:00 Proceeding
odpowiedzi.doc doc 108.5 2020-11-27 15:25:20 Public message
informacja z sesji otwarcia.pdf pdf 634.66 2020-12-01 12:42:26 Public message
wybór oferty i unieważnienie DS 14.pdf pdf 776.27 2020-12-22 09:56:07 Public message

Announcements

2020-12-22 09:56 Marta Posypanko Dzień dobry
W załączniku przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz o unieważnieniu części 8 przedmiotowego zamówienia publicznego Ds-14/ZP/2020
Z poważaniem
Marta Telega

wybór oferty i uniew [...].pdf

2020-12-01 12:42 Izabela Matyba Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację z sesji otwarcia postępowania przetargowego nr Ds-14/zp/2020 na dostawę wyrobów medycznych i materiałów jednorazowych, materiałów opatrunkowych, opatrunków, materiałów stomatologicznych, środków dezynfekcyjnych do skóry, środków dezynfekcyjnych do powierzchni i narzędzi, chusteczek dezynfekcyjnych, rękawiczek jednorazowych do Aresztu Śledczego w Poznaniu.

z poważaniem,
Izabela Matyba

informacja z sesji o [...].pdf

2020-11-27 15:25 Katarzyna Sobańska Dzień dobry
W załączeniu odpowiedzi do pytań zadanych w postępowaniu Ds 14/zp/2020

Pozdrawiam
Katarzyna Sobańska

odpowiedzi.doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 422