Proceeding: D.7011.58.6.2019.2020.J "Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie" - montaż elementów BRD

Jakub Jaskulski
Gmina Miasto Krosno Department: Wydział Drogownictwa
Deadlines:
Posted : 23-11-2020 12:34:00
Placing offers: 27-11-2020 08:00:00
Opening offers : 27-11-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Opis przedmiotu zamówienia: 

  - Montaż balustrady z pochwytem pojedynczym, łącznie długość: 521 m.
  - Montaż balustrada U-12a, typ „Olsztyński”, łącznie długość: 106 m.

  Szczegółowy zakres robót znajduje się w załączonej dokumentacji oraz przedmiarze robót.


  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych w budżecie miasta.

  Zamawiający zastrzega sobie na etapie oceny ofert możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnień dotyczących jej treści.

  Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonej oferty oraz jej załączników.

  W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich w ofercie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich poprawy.

  Umowa na realizację Zamówienia zostanie przygotowana przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy.


  W przypadku pytań: 

  - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 47 43 619 - Jakub Jaskulski lub Monika Sajdak od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  7:00 do 15:00.

  - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


  Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

  Attachments

  NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
  Załącznik nr 3 - Wykaz osób.doc doc 29.5 2020-11-23 12:34:00 Criterium
  PRD.pdf pdf 191.21 2020-11-23 12:34:00 Criterium
  STWIORB.pdf pdf 279.58 2020-11-23 12:34:00 Criterium
  01.pdf pdf 840.21 2020-11-23 12:34:00 Criterium
  11.pdf pdf 355.61 2020-11-23 12:34:00 Criterium
  12.pdf pdf 317.34 2020-11-23 12:34:00 Criterium
  13.pdf pdf 288.32 2020-11-23 12:34:00 Criterium
  21.pdf pdf 240.82 2020-11-23 12:34:00 Criterium
  OPT.pdf pdf 314.79 2020-11-23 12:34:00 Criterium
  Załącznik nr 2 - Warunki prowadzenia robót.doc doc 29 2020-11-23 12:41:03 Criterium
  Rys.pdf pdf 115.67 2020-11-26 09:36:28 Public message

  Announcements

  2020-11-27 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację przedmiotowego zadania wynosi brutto: 98 000,00 zł
  2020-11-26 09:36 Jakub Jaskulski Zamawiający dopuszcza zastosowanie barier zgodnych z załączonym rysunkiem w zamian za balustrady z pochwytem pojedynczym wskazane w dokumentacji.

  Rys.pdf

  Subject of the request

  Lp Name Description and attachments Quantity
  / Unit
  Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
  file
  1 "Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie" - montaż elementów BRD Cena według kosztorysu ofertowego 1 building work Gmina Miasto Krosno
  Lwowska 28a
  38-400, Krosno
  (0)
  Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

  Criteria and formal conditions

  Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
  1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
  0,00 PLN brutto
  (0)
  2 Warunki płatności - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu zamówienia. Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót budowlanych,spisany w dniu odbioru przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu zamówienia. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
  3 Termin realizacji - • od dnia podpisania umowy • do dnia 18.12.2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
  4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
  5 Warunek dotyczący zdolności zawodowej - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w drogowej. (Buyer requires the attachment of a file)

  Załącznik nr 3 - Wyk [...].doc

  (0)
  6 Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym - Wykonawca akceptuje warunki Zamawiającego dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (Buyer requires the attachment of a file)

  Załącznik nr 2 - War [...].doc

  (0)
  7 Kosztorys ofertowy - Należy dołączyć do oferty kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót wraz z wykazem cen czynników produkcji. (Buyer requires the attachment of a file)

  PRD.pdf

  (0)
  8 STWIORB - Wykonawca akceptuje warunki Zamawiającego dotyczące STWIORB. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

  STWIORB.pdf

  (0)
  9 Dokumentacja - Wykonawca akceptuje warunki Zamawiającego dotyczące zapisów w dokumentacji. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

  01.pdf

  11.pdf

  12.pdf

  13.pdf

  21.pdf

  OPT.pdf

  (0)
  10 Gwarancja - Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 36 miesięcy gwarancji jakości i 36 miesięcy rękojmi za wady na roboty budowlane objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu jako należycie wykonanego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
  Unlock the form

  The number of page views: 288