Proceeding: 27/ZP/2020 Sukcesywna dostawa krążków antybiogramowych i diagnostycznych, szczepów wzorcowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego (w tym kierunku SARS-CoV-2), testów diagnostycznych, barwników do mikroskopii , testów molekularnych do aparatu GeneXpert

Deadlines:
Posted : 23-11-2020 12:14:00
Placing offers: 10-12-2020 10:00:00
Opening offers : 10-12-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 27-ZP-2020 mikrobiologia.doc doc 265 2020-11-23 12:14:00 Proceeding
Część II- wzór umowy.doc doc 43 2020-11-23 12:14:00 Proceeding
Załacznik nr 2 -Formularz asortymentowo-ilościowy.xls xls 88 2020-11-23 12:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.doc doc 73.5 2020-11-23 12:14:00 Proceeding
Modyfikacja.doc doc 27 2020-11-25 08:28:55 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc doc 25 2020-11-25 08:29:01 Proceeding
Poprawiony załacznik-nr-2-Formularz-asortymentowo-ilościowy (1).xls xls 101 2020-11-25 08:29:06 Proceeding
Aktualny poprawiony załacznik-nr-2-Formularz-asortymentowo-ilościowy z dnia 25.11.2020r godzina 13.xls xls 101 2020-11-25 13:41:12 Proceeding
Odpowiedz 2 mikrobiologia.doc doc 42 2020-12-07 12:01:52 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 02.12.20.pdf pdf 89.15 2020-12-02 13:11:31 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.12.20.pdf pdf 64.24 2020-12-04 12:21:10 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert 27.pdf pdf 65.59 2020-12-10 11:27:21 Public message
Powiadomienie mikrobiologia 27.doc doc 62.5 2020-12-30 10:35:54 Public message

Announcements

2020-12-30 10:35 Ewa Stachniuk Powiadomienie o wynikach

Powiadomienie mikrob [...].doc

2020-12-10 11:27 Ewa Stachniuk Informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 834