Proceeding: 129-W6-2020 Usługa wykonania pomiarów instalacji i urzadzeń elektroenergetycznych.

Zamówienia Publiczne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Deadlines:
Posted : 23-11-2020 12:05:00
Placing offers: 27-11-2020 08:00:00
Opening offers : 27-11-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Realizacja usługi odbędzie się na podstawie przesłanego zamówienia.


Usługa pomiarów instalacji i urządzeń elektroenergetycznych odbędzie się w 5 lokalizacjach: Warszawa, Sękocin, Skierniewice - dokładny adres zostanie podany w momencie złożenia zamówienia.Procedura:

Osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie:

- Osoby wykonujące pomiary  w ramach badań okresowych instalacji elektrycznych i piorunochronnych, dokonujące oceny stanu technicznego instalacji powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne „D” i/lub „E” z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonuje osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji „E”, protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym „D”.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca 3 dni przed wykonaniem zamówienia przekazał wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz wykaz samochodów wykorzystywanych w przedsięwzięciu wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów poświadczających spełnienie wymagań, o których mowa w załączniku nr 1.

Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywał tylko poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov.

Udzielenie odpowiedzi innych niż wskazane w kryteriach i warunkach formalnych, bądź udzielenie odpowiedzi w sposób niejednoznaczny może spowodować odrzucenie oferty.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 665.95 2020-11-23 12:05:00 Proceeding
Zestawienie pom..xlsx xlsx 11.49 2020-11-23 14:34:28 Proceeding

Announcements

2020-12-02 14:53 Zamówienia Publiczne Wybrano najkorzystniejszą ofertę nw. Wykonawcy: ADNES s.c. Tomasz Neska, ul. Filmowa 40,04-935 Warszawa., cena gross oferty: 14 391,00 PLN.
Zamawiający zastrzegł sobie prawo do zmiany ilości punktów pomiarowych i z uwagi na powyższe zastrzeżenie oferty nie zawierające zestawienia wszystkich pomiarów (Zał. nr 2) wraz z ich cenami jednostkowymi nie były brane pod uwagę.
2020-11-25 10:51 Zamówienia Publiczne Do Zamawiającego wpłynęły pytania do Zapytania ofertowego o treści:
Wiadomość nr 1:
Dzień dobry, czy zestawienia pomiarowe pkt. 1,2,3,4,5,6 znajdują się w jednej lokalizacji czy kilku?
W jakich godzinach jest możliwe przeprowadzenie u Państwa przeglądu?
Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający podał lokalizację pomiarów.Przeprowadzenie przeglądu będzie możliwa w godzinach 7.30-15.00.
Wiadomość nr 2:
Dzień dobry
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i nikogo nie zatrudniam.
Mam ponad 30 lat doświadczenia przy pomiarach i przeglądach i wychodzę z założenia, że jak osobiście nie wykonam pomiarów, to nie podpiszę się pod protokołem.
Czy w związku z powyższym dopuszczają Państwo :
* aby badania instalacji wykonywała jedna osoba (oczywiście posiadająca uprawnienia "E" i "D") ?
* nieposiadająca badań okresowych ? (takie badania są obowiązkowe gdy zatrudnia się pracowników)
W opisie wymagań pokontrolnych napisali Państwo: "...(w tym metrykę urządzenia piorunochronnego...)"
Szkic rozmieszczenia złącz kontrolnych instalacji piorunochronnej zawsze zamieszczam do protokołu.
Natomiast "Metryka Urządzenia Piorunochronnego" jest to dokument, który wystawia wykonawca instalacji, a nie kontrolujący instalację. To ja, przed przystąpieniem do prac proszę zleceniodawców o udostępnienie mi Metryki w której są zawarte istotne dla pomiarowca dane (np. jaki układ uziomu-ów został zainstalowany, z jakiego materiału, jaki jest rodzaj gruntu itp.). Aby zgodnie z prawem i własnym sumieniem wystawić Metrykę Urządzenia Piorunochronnego musiałbym odkopać całość przewodów uziemiających i uziomów (wszystko co znajduje się w gruncie), a chyba nie oto Państwu chodzi. I aby wycenić tego typu prace musiałbym najpierw dokonać wizji lokalnej.
W związku z powyższym, czy wystawienie Metryki Urządzenia Piorunochronnego jest wymogiem niezbędnym?
Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby prace kontrolno - pomiarowe wykonywane były przez dwie osoby. Badania okresowe są wymagane. Dopuszczalny jest szkic rozmieszczenia złącz kontrolnych zamiast metryki urządzenia piorunochronnego.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pomiar instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Przedmiot zamówienia oraz wykaz czynności opisano w Zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia oraz w Zał. nr 2- Zestawienie pomiarów. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Oferujemy realizację zamówienia, wykonaną zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.Należy wpisać "TAK" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania zamówienia: do dnia 16.12.2020 r. Należy wpisać "Akceptuję" (0)
4 Warunki techniczne i zawodowe oraz kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej - Osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Termin związania ofertą - Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Podwykonawcy - Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie - wpisać "TAK" lub z możliwym udziałem wymienionych podwykonawców - wpisać "Nazwę, Siedzibę, NIP" proponowanego podwykonawcy. (0)
7 Adres Wykonawcy - Należy podać adres/siedzibę Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy podać adres zamieszkania. (0)
Unlock the form

The number of page views: 360