Proceeding: SZP/25/2020 Dostawy rękawiczek diagnostycznych, niejałowych lateksowych, winylowych, nitrylowych na okres 12 miesięcy.

Zamówienia Publiczne
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
Deadlines:
Posted : 23-11-2020 10:29:00
Placing offers: 29-12-2020 11:00:00
Opening offers : 29-12-2020 11:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2020-OJS228-561121-pl.pdf pdf 145.09 2020-11-23 10:29:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.2 2020-11-23 10:29:00 Proceeding
do zaimportowania.xml xml 247.44 2020-11-23 10:29:00 Proceeding
SIWZ R.docx docx 479.34 2020-11-23 10:29:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.docx docx 393.18 2020-12-03 10:28:29 Public message
Odpowiedzi na pytania..docx docx 395.29 2020-12-10 11:15:40 Public message
Protokół z otwarcia - SZP25 — na stronę.docx docx 379.22 2020-12-29 13:01:59 Public message
zał. 1 do protokołu - zestawienie złożónych ofert SZP25.xlsx xlsx 13.01 2020-12-29 13:01:59 Public message
Wynik .doc doc 568.5 2020-12-30 12:03:00 Public message
Wynik .docx docx 389.48 2021-01-07 14:35:24 Public message

Announcements

2021-01-07 14:35 Zamówienia Publiczne Wynik cz.II

Wynik .docx

2020-12-30 12:03 Zamówienia Publiczne Wynik cz. I

Wynik .doc

2020-12-29 13:01 Zamówienia Publiczne Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].docx

zał. 1 do protokołu [...].xlsx

2020-12-10 11:15 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania II.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2020-12-03 10:28 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 584