Proceeding: WSPRiTS/ZP/57/20 Zakup sprzętu unieruchamiającego i stabilizującego

Deadlines:
Posted : 23-11-2020 09:23:00
Placing offers: 04-01-2021 08:30:00
Opening offers : 04-01-2021 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
JEDZ w formacie XML.xml xml 109.08 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - zakup sprzętu unieruchamiającego i stabilizującego.pdf pdf 152 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 202.41 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx docx 54.02 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy.docx docx 58.27 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.pdf pdf 77.91 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw.docx docx 46.97 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 117.5 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu podwykonawców.doc doc 117.5 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 73.25 2020-11-23 09:23:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania - zakup sprzętu unieruchamiającego i stabilizującego.pdf pdf 651.39 2020-12-15 07:44:11 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 82.37 2021-01-04 13:38:12 Public message

Announcements

2021-01-04 13:38 Agnieszka Rucińska W załączniku: Zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2020-12-15 07:44 Agnieszka Rucińska W załączniku:
1. Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 554