Proceeding: ZP/28/2020 - Usługa zagospodarowania poprzez proces odzysku odpadów o kodach 200301 oraz 200108

Deadlines:
Posted : 20-11-2020 10:58:00
Placing offers: 23-12-2020 10:00:00
Opening offers : 23-12-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP_28_2020_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.58 2020-11-20 10:58:00 Proceeding
ZP_28_2020 - SIWZ.pdf pdf 475.21 2020-11-20 10:58:00 Proceeding
ZP_28_2020 - Załączniki do SIWZ.zip zip 652.44 2020-11-20 10:58:00 Proceeding
Modyfikacja_ZP_28_2020 - ZAŁĄCZNIK NR 5b - WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ NR 2.pdf pdf 260.75 2020-12-11 14:32:44 Public message
ModyfikacjaZP_28_2020 - ZAŁĄCZNIK NR 5a - WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ NR 1.pdf pdf 261.88 2020-12-11 14:32:44 Public message
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 410.4 2020-12-11 14:32:44 Public message
ZP_28_2020_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 74.98 2020-12-23 12:05:22 Public message
ZP_28_2020_wynik postępowania.pdf pdf 58.45 2021-01-11 14:15:00 Public message

Announcements

2021-01-11 14:14 Agnieszka Chmiela W załączeniu wynik postępowania.

ZP_28_2020_wynik pos [...].pdf

2020-12-23 12:05 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja z otwarcia ofert - 23.12.2020r.

ZP_28_2020_Informacj [...].pdf

2020-12-11 14:32 Agnieszka Chmiela W załączeniu przekazujemy Wyjaśnienia do SIWZ wraz ze zmodyfikowanymi wzorami umów.

Modyfikacja_ZP_28_20 [...].pdf

ModyfikacjaZP_28_202 [...].pdf

Wyjaśnienia do SIWZ. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704