Proceeding: DZP/168/2020 Zakup aparatu echokardiograficznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

Małgorzata Nowacka
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 19-11-2020 13:34:00
Placing offers: 27-11-2020 08:00:00
Opening offers : 27-11-2020 08:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu DZP-168-2020.pdf pdf 161.05 2020-11-19 13:34:00 Proceeding
SIWZ DZP-168-2020 z dnia 19.11.2020.pdf pdf 18094.09 2020-11-19 13:34:00 Proceeding
SIWZ DZP-168-2020 z dnia 19.11.2020.doc doc 604.5 2020-11-19 13:34:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.11.2020 r..pdf pdf 117 2020-11-27 09:26:33 Public message
Zawiadomienie o unieważnienie postępowania z dnia 30.11.2020r..pdf pdf 323.57 2020-11-30 13:28:01 Public message

Announcements

2020-11-30 13:28 Małgorzata Nowacka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30.11.2020r.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-11-27 12:06 Małgorzata Nowacka The message was withdrawn by the Buyer.
2020-11-27 09:26 Małgorzata Nowacka Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.11.2020r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-27 09:24 Małgorzata Nowacka The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 253