Proceeding: FZ.38.212.2020TK Wykonywanie projektów i realizacja organizacji ruchu drogowego ( o różnym stopniu skomplikowania – drogi jednokierunkowe, dwukierunkowe, skrzyżowania itp.) na czas usuwania awarii i innych robót wykonywanych na sieci wod.-kan. w roku 2021.

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Posted : 19-11-2020 06:50:00
Placing offers: 07-12-2020 10:00:00
Opening offers : 07-12-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Znak sprawy: FZ.38.212.2020TK

Wspólny słownik zamówień :  CPV 45111250-5

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwana dalej „Zamawiającym”) zaprasza do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego § 5 pkt. II „Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”

Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843 ) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe i jako takie nie podlega w/w ustawie.

Wobec powyższego zastosowanie będzie miał „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”,(opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce „Przetargi /Regulaminy” - zwany dalej Regulaminem

1.       Wymagania Zamawiającego:

  • Podana cena usługi musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów usługi i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
  • Termin wykonania usługi zgodnie z zapisami w umowie.
  • Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
  • Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
  • Wykonawca gwarantuje, że sprzęt wykorzystywany przy realizacji usługi spełnia wszystkie parametry wynikające z przepisów prawa.
  • Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zaproszeniu, umowie oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.
  • Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
  • Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:

- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów,

  • Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

 

                                        Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

                                                                ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń 


         Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.

·         W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.

·         Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

·         Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1

2.       Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

3.       Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

 

 

Załączniki:

1.             Formularz oferty

2.             Projekt Umowy

3.             Oświadczenia Wykonawcy

4.             Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

5.             Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załacznik nr 1,2,3,4 organizacja.doc doc 61.5 2020-11-19 06:50:00 Proceeding
Zał.nr 5 (RODO).doc doc 35.5 2020-11-19 06:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 A.xls xls 27.5 2020-11-19 06:50:00 Proceeding
POLITYKA JiŚ_2019_1.pdf pdf 744.18 2020-11-19 06:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do procedury PZ 04_wyd.14.doc doc 228 2020-11-19 06:50:00 Proceeding
Zał. nr 6 umowa organizacja ruchu 2020.doc doc 240 2020-12-04 06:29:01 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonywanie projektów i realizacja organizacji ruchu drogowego ( o różnym stopniu skomplikowania – drogi jednokierunkowe, dwukierunkowe, skrzyżowania itp.) na czas usuwania awarii i innych robót wykonywanych na sieci wod.-kan. w roku 2021. Wykonywanie projektów i realizacja organizacji ruchu drogowego ( o różnym stopniu skomplikowania – drogi jednokierunkowe, dwukierunkowe, skrzyżowania itp.) na czas usuwania awarii i innych robót wykonywanych na sieci wod.-kan. w roku 2021. 1 service Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
35/37
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wg.umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 378