Proceeding: 45/20 Zakup i dostawa wody mineralnej do Jednostki Wojskowej Nr 2063 i instytucji będących na zaopatrzeniu JW Nr 2063.

Katarzyna Mizerska
Jednostka Wojskowa 2063
Deadlines:
Posted : 18-11-2020 13:03:00
Placing offers: 27-11-2020 08:45:00
Opening offers : 27-11-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.7 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1307.46 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
zal.1.Formularz ofertowy.doc doc 66.5 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.3a.Oswiadczenie Wykonawcy.doc doc 45.5 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.3b.Oswiadczenie Wykonawcy.doc doc 39.5 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.4.WykazDostaw.doc doc 42.5 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.6.WykazPojazdow.doc doc 36 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.7. projekt umowy.pdf pdf 397.92 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.7.Projekt umowy_Zal.4_do umowy_Protokół reklamacji.docx docx 28.2 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.7.Projekt umowy_Zal.6_do umowy_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników postępowań Pzp.docx docx 29.73 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.7.Projekt umowy_Zal.6a_do umowy_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie sposobu pozyskania danych.docx docx 31.57 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.7.Projekt umowy_Zal.7_do umowy_Wymagania w zakresie ochrony informacji.pdf pdf 204.13 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.7.Prokejt umowy_Zal.5_do umowy_Decyzja MON nr 145 w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami.pdf pdf 1193.21 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.8.OswiadczenieOPodwykonawcach.doc doc 39.5 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zal.9.Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia.docx docx 52.27 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
ZAŁ. 5 Wykaz osób Wykonawcy skierowanych do wykonania umowy.doc doc 37.5 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zał.2.Formularz cenowy.xlsx xlsx 11.97 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
Zał.7. projekt umowy_Zal.5.do umowy_Oświadczenie ws zwiększonej ilości.doc doc 29.5 2020-11-18 13:03:00 Proceeding
pismo.pdf pdf 726.44 2020-11-23 14:45:28 Public message
pismo.pdf pdf 327.15 2020-11-24 19:16:31 Public message
zal.1.Formularz ofertowy po modyfikacji.doc doc 66.5 2020-11-24 19:16:31 Public message
Oświadczenie o przynależności do gr kapitałowej.docx docx 17.11 2020-11-30 08:12:45 Public message
pismo.pdf pdf 690.2 2020-11-25 18:37:30 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 889.46 2020-11-27 19:11:58 Public message
informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 614.67 2020-12-21 13:34:19 Public message

Announcements

2020-12-21 13:34 Krzysztof Dzięgielewski W załączeniu informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku [...].pdf

2020-11-30 08:12 Katarzyna Mizerska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu. Grupa kapitałowa - wersja edytowalna.

Oświadczenie o przyn [...].docx

2020-11-27 19:11 Katarzyna Mizerska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-25 18:37 Katarzyna Mizerska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

pismo.pdf

2020-11-24 19:16 Katarzyna Mizerska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu.

pismo.pdf

zal.1.Formularz ofer [...].doc

2020-11-23 14:45 Katarzyna Mizerska Zamawiający przesyła treść pisma w załączeniu - odpowiedzi.

pismo.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310