Proceeding: 3/ZG/20 3/ZG/20 Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z udostępnieniem butli i dzierżawą zbiorników ciekłego tlenu

Deadlines:
Posted : 18-11-2020 13:04:00
Placing offers: 31-12-2020 09:45:00
Opening offers : 31-12-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
3-ZG-20 gazy.zip zip 324.41 2020-11-18 13:04:00 Proceeding
3-ZG-20 modyf.zip zip 1168.25 2020-11-30 15:45:43 Public message
modyf Gazy 15.12.2020.zip zip 237.42 2020-12-15 14:40:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 158.66 2020-12-31 15:03:44 Public message
wz├│r o┼Ťwiadczenia - grupa kapita┼éowa.doc doc 43.5 2020-12-31 15:03:44 Public message
ZP_3_ZG_20_Wynik.pdf pdf 219.68 2021-01-14 15:21:43 Public message

Announcements

2021-01-14 15:21 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, pismo nr WSSz-NZP-9/21 z dn. 14.01.2021r.

ZP_3_ZG_20_Wynik.pdf

2020-12-31 15:03 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

wz├│r o┼Ťwiadczenia [...].doc

2020-12-15 14:40 Zamówienia Publiczne W załączeniu modyfikacja treści SIWZ - Pismo nr WSSz-NZP-653/20

modyf Gazy 15.12.202 [...].zip

2020-11-30 15:45 Zamówienia Publiczne W załączeniu wyjaśnienia treści SIWZ, modyfikacja oraz zmiana terminu składania ofert, pismo nr WSSz-NZP-631/20

3-ZG-20 modyf.zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 719