Proceeding: DOA.2610.5.2020 Świadczenie usług przygotowywania i dostarczania posiłków do Schroniska dla Bezdomnych i Domu Samotnej Matki z Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Agata Małko
Urząd Miasta Legnica Department: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy
Deadlines:
Posted : 17-11-2020 16:25:00
Placing offers: 27-11-2020 08:30:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Service

Requirements and specifications

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”.    
  2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony; kategoria – usługi.  
  3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.  z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). 
  4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.      
  5. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na piśmie zgodnie z § 6, § 13 i § 14 Rozdziału II SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców. 

Oferty pisemne składane w siedzibie Zamawiającego – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Poselska 13, pokój nr 26.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 611539-N-2020 z dnia 2020-11-17.pdf pdf 384.68 2020-11-17 16:25:00 Proceeding
Rozdział I - Formularz oferty.doc doc 49.5 2020-11-17 16:25:00 Proceeding
Rozdział II - Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 3435.67 2020-11-17 16:25:00 Proceeding
Rozdział II - Załącznik nr 1 Oświadczenie - art. 24 ust. 1.doc doc 30 2020-11-17 16:25:00 Proceeding
Rozdział II - Załącznik nr 2 Oświadczenie art. 22-II.doc doc 34 2020-11-17 16:25:00 Proceeding
Rozdział II - Załącznik nr 3 Oświadczenie RODO.docx docx 25.02 2020-11-17 16:25:00 Proceeding
Rozdział II - Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia art. 86 ust. 5.doc doc 84.5 2020-11-17 16:25:00 Proceeding
Rozdział III - Projekt umowy.pdf pdf 545.98 2020-11-17 16:25:00 Proceeding
Strona tytułowa SIWZ.pdf pdf 153.61 2020-11-17 16:25:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 127.5 2020-11-27 14:34:00 Public message
Rozstrzygnięcie.pdf pdf 203.45 2020-12-04 10:52:50 Public message
Rozstrzygnięcie przetargu.docx docx 17.19 2020-12-15 14:09:29 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510402594-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.pdf pdf 289.43 2021-01-14 14:33:30 Public message

Announcements

2021-01-14 14:33 Paweł Szapował Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510402594-N-2021 z dnia 14.01.2021 r

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-15 14:09 Paweł Szapował Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie prze [...].docx

2020-12-04 10:52 Paweł Szapował Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie.pdf

2020-11-27 14:34 Paweł Szapował Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

The number of page views: 177