Proceeding: SPZ.271.24.2020 Wykoszenie roślinności ze zbiornika wodnego Bugaj oraz kąpieliska Słoneczko

Izabela Smolarczyk
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Posted : 16-11-2020 13:13:00
Placing offers: 24-11-2020 09:00:00
Opening offers : 24-11-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 186.11 2020-11-16 13:13:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy-koszenie.pdf pdf 1123.27 2020-11-16 13:13:00 Proceeding
SIWZ- CZĘŚC I Instrukcja.pdf pdf 677.08 2020-11-16 13:33:52 Proceeding
Mapa koszenia (1).jpg jpg 284.78 2020-11-16 13:33:52 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 274.87 2020-11-19 08:04:29 Public message
odpowiedzi na pytania nr 2.pdf pdf 315.44 2020-11-20 07:48:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 294.24 2020-11-24 11:03:27 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 317.07 2020-12-02 15:10:20 Public message

Announcements

2020-12-02 15:10 Izabela Smolarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-24 11:03 Izabela Smolarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-20 07:48 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania nr 2

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-11-19 08:04 Izabela Smolarczyk Odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294