Proceeding: WIM 271.2.115.2020 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń medycznych stanowiącego wyposażenie kompleksu Astoria.

Grażyna Frąckiewicz
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Inwestycji Miasta
Deadlines:
Published : 16-11-2020 08:43:00
Placing offers : 23-11-2020 09:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

                                              OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
                                               Nr WIM 271.2.115.2020 z dnia 13.11.2020r.

(w przedmiocie zamówienia o wartości od kwoty 6 000 euro do kwoty 30 000 euro wyłączone z obowiązku przepisów prawa zamówień publicznych na podst. Art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2018. 1986 z późn. zm.)*

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

2.Wydział przeprowadzający postępowanie:
Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz

3.Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń medycznych stanowiącego wyposażenie kompleksu Astoria.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.Załączniki do ogłoszenia:
1)Opis przedmiotu zamówienia.
2)Podział ceny na składniki – formularz cenowy.
3)Wzór umowy.

6.Kryterium oceny ofert: 100% cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego zamówienia).

7.Termin wykonania zamówienia: 
5 tygodni od daty zawarcia umowy.

8.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  
- Arkadiusz Lewandowski  tel.: 783 – 830 – 014,
- Łukasz Kaźmierczak   tel.: 885 – 122 – 345,

9.Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:
upływa w dniu 23.11.2020 r. o godz. 9:00  

10.Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1)Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2)

11.Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesłać:
Na portalu platformazakupowa.pl

12.Oferty bez wymaganych dokumentów i określonych w pkt. 10 ppkt. 1 załączników nie będą rozpatrywane.
 

ZASTĘPCA DYREKTORA

WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA

URZĘDU MIASTA  BYDGOSZCZY

Sebastian Fifielski


Bydgoszcz, dnia 13.11.2020r. 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
AstoriaOpisPrzZamZał1.pdf pdf 288.79 2020-11-16 08:43:00 Proceeding
AstoriaPodziałZał2.pdf pdf 79.84 2020-11-16 08:43:00 Proceeding
AstoriaMedyczneUmowa2.pdf pdf 309.39 2020-11-16 08:43:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 961.09 2020-11-20 11:44:46 Public message
Wynik.pdf pdf 31.59 2020-12-17 13:48:17 Public message

Announcements

2020-12-17 13:48 Grażyna Frąckiewicz Wynik postępowania

Wynik.pdf

2020-11-20 11:44 Grażyna Frąckiewicz odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń medycznych stanowiącego wyposażenie kompleksu Astoria Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym i wzorze umowy na dostawę. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 tygodni od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 490