Proceeding: 610312-N-2020 Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Bratkowej w Kalonce na terenie Gminy Nowosolna - RI.271.1.7.2020

Sebastian Rudziński
Gmina Nowosolna
Deadlines:
Posted : 13-11-2020 19:30:00
Placing offers: 30-11-2020 15:00:00
Opening offers : 30-11-2020 15:45:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa-zał. nr 7 do SIWZ.pdf pdf 15704.74 2020-11-13 19:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 610312-N-2020 z dnia 2020-11-13..pdf pdf 107.56 2020-11-13 19:30:00 Proceeding
Przedmiar robót-zał. nr 9 do SIWZ.pdf pdf 458 2020-11-13 19:30:00 Proceeding
SIWZ-RI.271.1.7.2020.doc doc 553 2020-11-13 19:30:00 Proceeding
STWIORB-zał. nr 8 do SIWZ.pdf pdf 638.36 2020-11-13 19:30:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania wykonawców z dn. 24.11.2020.pdf pdf 183.23 2020-11-24 16:53:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert-ul. Bratkowa.pdf pdf 306.77 2020-11-30 16:27:44 Public message
Oświadczenie o przyznależności do grupy kapitałowej-Wzór.docx docx 600.62 2020-11-30 16:27:44 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania-BIP.pdf pdf 59.58 2020-12-11 15:56:38 Public message

Announcements

2020-12-11 15:56 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-11-30 16:27 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert wraz z wzorem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Informacja z otwarci [...].pdf

Oświadczenie o przyz [...].docx

2020-11-24 16:53 Sebastian Rudziński W załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 24.11.2020r.
Z poważaniem
Sebastian Rudziński
UG Nowosolna

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418