Proceeding: ZP/TM/pn/12/2020 Świadczenie usług ratownictwa wodnego dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

Termy Maltańskie Przetargi
Termy Maltańskie
Deadlines:
Posted : 13-11-2020 11:11:00
Placing offers: 15-12-2020 10:00:00
Opening offers : 15-12-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2653.84 2020-11-13 11:11:00 Proceeding
SIWZ od str. 1 do str. 40.pdf pdf 15167.49 2020-11-13 11:11:00 Proceeding
SIWZ od str. 41 do str. 71.pdf pdf 9953.33 2020-11-13 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ.pdf pdf 5793.39 2020-11-13 11:11:00 Proceeding
Zał nr 6 do SIWZ_proj umowy.pdf pdf 240.02 2020-11-13 11:11:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ nr 2; nr 3; nr5; nr 7; nr 8; nr 9 ; Nr 11 do SIWZ wersja WORD.docx docx 31.19 2020-11-13 11:11:00 Proceeding
BHP_Procedura bezpiecz dla pracodawców zewn 2020-02.pdf pdf 345.05 2020-11-13 11:11:00 Proceeding
espd-request.xml xml 129.21 2020-11-13 12:26:09 Public message
instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 32.3 2020-11-13 12:26:09 Public message
Poradnik jak wypełnic JEDZ.docx docx 22.07 2020-11-13 12:26:09 Public message
Ogłoszenie informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 301.68 2020-12-15 13:06:56 Public message

Announcements

2020-12-15 13:06 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie - informacja z otwarcia ofert.

Ogłoszenie informacj [...].pdf

2020-11-13 12:26 Termy Maltańskie Przetargi JEDZ do wypełnienia wraz z instrukcją i poradnikiem.

espd-request.xml

instrukcja wypełnian [...].pdf

Poradnik jak wypełni [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380