Proceeding: dostawa urządzeń medycznych - koncentratorów tlenu wraz z ich uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Deadlines:
Posted : 13-11-2020 10:41:00
Placing offers: 07-12-2020 09:30:00
Opening offers : 07-12-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
78 ogłoszenie o zamowieniu opublik.w Dz.UE.pdf pdf 120.24 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78 ENOTICES_dcchp_bzp-2020-151916-NF14-PL zmian ogłosdz. przesłana do publikacji.pdf pdf 72.61 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78-SIWZ.doc doc 255.5 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78 zał. nr 1 do SIWZ-oferta.docx docx 33.7 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78Koncentrator tlenu parametry technicze - zał nr 2 do oferty.docx docx 19.42 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78 Jedz espd-request.zip zip 84.88 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78 koncentratory for asort-cen (zał.nr 1 do oferty).docx docx 16.85 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78 zał. nr 4 do SIWZ-ośw. grupa kapitałowa.docx docx 28.01 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78 zał. nr 6 do SIWZ-ośw. o braku podst..docx docx 28.31 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78zał. nr 5 do SIWZ-ośw. podat..docx docx 29.51 2020-11-13 10:41:00 Proceeding
78zał. nr 7 do SIWZ-ośw. o tajemnicy.docx docx 28.97 2020-11-13 10:46:54 Public message
78-umowa wzór.doc doc 122 2020-11-13 10:46:54 Public message
78Koncentrator tlenu parametry technicze - zał nr 2 do oferty -wersja poprawna.docx docx 19.74 2020-11-13 10:55:11 Public message
78-SIWZ po zmianach.doc doc 255.5 2020-11-20 15:54:48 Public message
78 odpow na pyt do SIWZ.pdf pdf 970.6 2020-11-20 15:54:48 Public message
78Koncentrator tlenu parametry technicze - zał nr 2 do oferty -Po zmianach.docx docx 20.27 2020-11-20 15:54:48 Public message
78 zm ogł o zam 2020-OJS224-550652-pl-1 opublik w dn. 17.11.pdf pdf 70.8 2020-11-20 15:54:48 Public message
78 zm. ogł o zamow przesła do publik . Zm. ter skąłd ofert na 07.12.pdf pdf 77.9 2020-11-20 15:54:48 Public message
78-umowa wzór po zmianie.doc doc 122 2020-11-20 15:54:48 Public message
78 Unieważnienie postepowania.pdf pdf 289.37 2020-11-23 11:18:13 Public message

Announcements

2020-11-23 11:18 Teresa Podsiadło 78unieważnienie postepowania

78 Unieważnienie pos [...].pdf

2020-11-20 15:54 Teresa Podsiadło 78 SIWZ po zmianie
78 Odpow na pyt do SIWZ
78 umowa po Zmianie
78 ogłosz o zam. po zm. ter.
78 ogłosz,. o zam. zm. opublik w dn.17.11
78 parametry technicz . pozmianie ( zal nr 2 do oferty)

78-SIWZ po zmianach. [...].doc

78 odpow na pyt do S [...].pdf

78Koncentrator tlenu [...].docx

78 zm ogł o zam 2020 [...].pdf

78 zm. ogł o zamow p [...].pdf

78-umowa wzór po zmi [...].doc

2020-11-13 10:55 Teresa Podsiadło 78 koncentratory - parametry techniczne ( zał nr 2 do oferty ) wersja poprawna

78Koncentrator tlenu [...].docx

2020-11-13 10:46 Teresa Podsiadło 78 umowa wzór
78 oswiadczenie tajemnica przedsiebiorstwa ( zał do siwz)

78zał. nr 7 do SIWZ- [...].docx

78-umowa wzór.doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508