Proceeding: 518/DA/PN/2020 Sprzątanie Centrum Nauki i Techniki

Marcin Jagodziński
EC1 Łódź - Miasto Kultury
Deadlines:
Published : 06-11-2020 12:49:00
Placing offers : 30-11-2020 12:00:00
Offers opening : 30-11-2020 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
518.zał nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).pdf pdf 843.58 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 2 do SIWZ (istotne postanowienia umowy).pdf pdf 683.21 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 5 do SIWZ (ośw dot wykluczenia).docx docx 174.19 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 6 do SIWZ (ośw dot warunków).docx docx 173.81 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 7 do SIWZ (zob. podm. trzeciego).docx docx 165.64 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 8 do SIWZ (ośw dot grupy kapitałowej).docx docx 166.96 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 9 do SIWZ (wykaz usług).docx docx 168.58 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 10 do SIWZ (wykaz osób).docx docx 166.8 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 11 do SIWZ (wykaz sprzętu i narzędzi).docx docx 168.16 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 12 do SIWZ (wykaz środków czystości).docx docx 167.57 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 16772.21 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 405.37 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr od 1.1 do 1.9 do OPZ.zip zip 27923.43 2020-11-06 12:49:00 Proceeding
518.zał nr 3 do SIWZ (form.oferty).docx docx 183.94 2020-11-06 12:49:00 Criterion
518.zał nr 4 do SIWZ (form. cenowy).xlsx xlsx 10.83 2020-11-06 12:49:00 Criterion
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 210.64 2020-11-19 15:08:27 Public message
pytania odpowiedzi i zmiana SIWZ.pdf pdf 6253.79 2020-11-19 15:08:27 Public message
Informacja z art. 86 ust. 5 pzp.pdf pdf 412.28 2020-11-30 13:14:30 Public message
SKonica T4620121609440.pdf pdf 431.77 2020-12-16 12:53:53 Public message

Announcements

2020-12-16 12:53 Marcin Jagodziński Informacja o wyniku postępowania.
Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Z poważaniem
Marcin Jagodziński

SKonica T46201216094 [...].pdf

2020-11-30 13:14 Marcin Jagodziński Informacja z otwarcia ofert

Informacja z art. 86 [...].pdf

2020-11-27 12:06 Marcin Jagodziński Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną, Zamawiający zaleca brak osobistego uczestnictwa Wykonawcy w trakcie otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie przypominamy, że informacja z otwarcia ofert pojawi się niezwłocznie na stronie prowadzonego postępowania.
2020-11-19 15:08 Marcin Jagodziński W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedz i w ich konsekwencji zmienił treść SIWZ oraz przedłużył termin składania ofert do dnia 30 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 30 listopada 2020 r. o godzinie 12:10

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania odpowiedzi i [...].pdf

2020-11-19 15:07 Marcin Jagodziński The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

518.zał nr 3 do SIWZ [...].docx

518.zał nr 4 do SIWZ [...].xlsx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 725