Proceeding: IGK.271.3.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska

Deadlines:
Posted : 05-11-2020 10:21:00
Placing offers: 16-12-2020 09:00:00
Opening offers : 16-12-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 2020 S215-527518 z 4.11.2020.pdf pdf 1238.86 2020-11-05 10:21:00 Proceeding
SIWZ 30.10.2020.pdf pdf 1360.24 2020-11-05 10:21:00 Proceeding
SIWZ - aktualizacja.zmiana.doc doc 917 2020-11-12 12:38:39 Public message
SIWZ - aktualizacja.zmiana.pdf pdf 22095.86 2020-11-12 12:38:39 Public message
zmiana ogłoszenia 2020 S219-538539 z dnia 10.11.2020.pdf pdf 905.15 2020-11-12 12:38:39 Public message
zmiana SIWZ pismo 1.pdf pdf 598.09 2020-11-12 12:38:39 Public message
SIWZ zmiany 2.pdf pdf 149.61 2020-11-18 17:33:33 Public message
SIWZ aktualizacja 2 13.11.2020.pdf pdf 1360.91 2020-11-18 17:33:33 Public message
ogłoszenie zmiana siwz 2.pdf pdf 91.76 2020-11-18 17:33:33 Public message
siwz aktualizacja 13.11.2020.doc doc 913 2020-11-18 17:33:33 Public message
informacja z otwarcia ofert 16.12.2020.pdf pdf 185.12 2020-12-16 14:46:54 Public message
ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 179.71 2020-12-29 08:13:44 Public message

Announcements

2020-12-29 08:13 Marek Mazur Ogłoszenie o wynikach przetargu.

ogłoszenie o wynikac [...].pdf

2020-12-16 14:46 Marek Mazur Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-18 17:33 Marek Mazur Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr.2 o przetargu pt "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska" Numer referencyjny: IGK.271.3.2020

SIWZ zmiany 2.pdf

SIWZ aktualizacja 2 [...].pdf

ogłoszenie zmiana si [...].pdf

siwz aktualizacja 13 [...].doc

2020-11-18 17:32 Marek Mazur The message was withdrawn by the Buyer.
2020-11-12 12:38 Marek Mazur Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu pt "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w Gminie Jaworzyna Śląska" Numer referencyjny: IGK.271.3.2020

SIWZ - aktualizacja [...].doc

SIWZ - aktualizacja [...].pdf

zmiana ogłoszenia 20 [...].pdf

zmiana SIWZ pismo 1. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 437