Proceeding: Zp/63/PN-60/20 Dostawa materiałów medycznych

Deadlines:
Posted : 04-11-2020 12:09:00
Placing offers: 07-12-2020 09:00:00
Opening offers : 07-12-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne załączniki do SIWZ.docx docx 89.16 2020-11-04 12:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 317.36 2020-11-04 12:09:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 671.22 2020-11-04 12:09:00 Proceeding
Zmiana SIWZ.pdf pdf 344.76 2020-11-09 13:13:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie zamówienia.pdf pdf 71.13 2020-11-13 10:14:35 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 304.17 2020-11-26 11:04:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 167.09 2020-12-07 12:46:33 Public message
Wynik uniważnienie p. 10.pdf pdf 176.25 2020-12-08 14:34:20 Public message
Wynik postępowania.pdf pdf 283.23 2021-01-13 12:44:14 Public message
Unieważnienie p.4.pdf pdf 198.2 2021-01-15 14:44:56 Public message

Announcements

2021-01-15 14:44 Małgorzata Słomiana Unieważnienie Pakietu 4

Unieważnienie p.4.pd [...].pdf

2021-01-13 12:44 Małgorzata Słomiana Wynik postępowania

Wynik postępowania.p [...].pdf

2020-12-08 14:34 Małgorzata Słomiana Wynik postępowania - unieważnienie pakietu 10

Wynik uniważnienie [...].pdf

2020-12-07 12:46 Małgorzata Słomiana Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-26 11:04 Małgorzata Słomiana Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-11-13 10:14 Małgorzata Słomiana Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-09 13:13 Małgorzata Słomiana Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1013