Proceeding: ZP/22/2020 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Posted : 30-10-2020 09:50:00
Placing offers: 01-12-2020 10:00:00
Opening offers : 01-12-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 5380.28 2020-10-30 09:50:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 121.85 2020-10-30 09:50:00 Proceeding
zal_1 -form oferty, form cenowy.doc doc 120 2020-10-30 09:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_JEDZ.doc doc 184 2020-10-30 09:50:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_opis_przedmiotu_zamowienia.doc doc 101.5 2020-10-30 09:50:00 Proceeding
zal_4 -projekt_umowy.pdf pdf 796.13 2020-10-30 09:50:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert 01.12.2020.pdf pdf 269.82 2020-12-01 11:17:50 Public message
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY- grupa kapitałowa.docx docx 34.69 2020-12-01 11:17:50 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_08.12.2020.pdf pdf 320.69 2020-12-08 11:23:08 Public message

Announcements

2020-12-08 11:23 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 08.12.2020

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-12-01 11:17 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert 01.12.2020

informacja z otwarci [...].pdf

OŚWIADCZENIE WYKONAW [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 470