Proceeding: 384/DSE/PN/2020 Zakup maszyn warsztatowych oraz dostawa i montaż kompletnej kabiny spawalniczej zamkniętej wraz z odciągiem stacjonarnym i ramieniem odciągowym

Deadlines:
Posted : 02-11-2020 14:06:00
Placing offers: 13-11-2020 12:00:00
Opening offers : 13-11-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2. SIWZ.pdf pdf 2244.37 2020-11-02 14:06:00 Proceeding
3. SIWZ aktywny.pdf pdf 602.2 2020-11-02 14:06:00 Proceeding
4. Załączniki.zip zip 4406.26 2020-11-02 14:06:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 406.82 2020-11-02 14:06:00 Proceeding
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 03.11.2020.pdf pdf 203.9 2020-11-03 10:51:22 Public message
6. Odpowiedź na pytanie 12.11.2020.pdf pdf 62.29 2020-11-12 13:40:31 Public message
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.96 2020-11-13 14:57:33 Public message
8. Informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 111.7 2020-11-24 14:24:09 Public message
9. Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 67.36 2020-11-26 13:23:37 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 302.39 2020-12-29 14:20:53 Public message

Announcements

2020-12-29 14:20 Paweł Kwiatkowski W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-11-26 13:23 Tomasz Samborski Szanowni Państwo,
w załączeniu komunikatu informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1.

9. Informacja o wyni [...].pdf

2020-11-24 14:24 Tomasz Samborski Szanowni Państwo,
w załączeniu komunikatu informacja o wynikach postępowania.

8. Informacja o wyni [...].pdf

2020-11-13 14:57 Tomasz Samborski W załączeniu komunikatu informacja z otwarcia ofert.

7. Informacja z otwa [...].pdf

2020-11-13 14:48 Tomasz Samborski The message was withdrawn by the Buyer.
2020-11-12 13:54 Tomasz Samborski Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną Zamawiający zaleca brak osobistego uczestnictwa Wykonawcy w trakcie otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie przypominamy, że informacja z otwarcia ofert pojawi się niezwłocznie na stronie prowadzonego postępowania.
2020-11-12 13:40 Tomasz Samborski Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy skierowane do Zamawiającego w dniu 12.11.2020 r.

6. Odpowiedź na pyta [...].pdf

2020-11-03 10:51 Tomasz Samborski W załączeniu przekazujemy Państwu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.11.2020 r., dotyczące niniejszego postępowania.

5. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 521