Proceeding: Zasypanie wykopu i reliktów architektonicznych piwnic Ratusza w Starogardzie Gdańskim

Mirosław Cymanowski
Urząd Miasta Starogard Gdański
Deadlines:
Posted : 26-10-2020 11:48:00
Placing offers: 02-11-2020 12:15:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Zasypanie wykopu i reliktów architektonicznych piwnic Ratusza w Starogardzie Gdańskim.

Projekt techniczny zawiera całość zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zadania jest pierwszy element projektu: zasypanie wykopu i reliktów architektonicznych, zgodnie z pkt 1 opisu technicznego.

Poziom zasypania wykopu - 35 cm poniżej istniejącej nawierzchni.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu do zasypania wykopów powinien wynosić Is≥0.97. 


Ze względu na charakter budynku oraz specyfikę prowadzenia prac Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej na obiekcie w celu sporządzenia rzetelnej wyceny prac.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. W przypadku pytań wniesionych przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej (zapisane w protokole) Zamawiający niezwłocznie zamieści je na stronie internetowej wraz z odpowiedziami.

Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami ustanowionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru.


Sposób obliczenia ceny: ryczałtowy. 

Kształtując cenę należy mieć na uwadze, że:

 1. zakres prac, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z dokumentacją techniczną  wraz z załącznikami,

 2. cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze dokumentacji, jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania m.in.:

 • pełną obsługę geodezyjną w tym inwentaryzację powykonawczą,

 • komplet badań związanych z odbiorem robót będących przedmiotem zamówienia,

 • dla robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim – udokumentowanie, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, koszt ewentualnych napraw ponosi Wykonawca zamówienia.

 • Wykonawca robót powinien wycenić również regulację i zabezpieczenie wszystkich urządzeń takich jak studnie, wpusty, włazy, komory, przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, wody opadowej,  itp. (dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikającą z prowadzonych robót i niezbędną do prawidłowej realizacji projektu,

 • Koszt prób, badań, dopuszczeń do eksploatacji, niezbędnych do uzyskania odbioru budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami przy udziale Inspektora nadzoru i Zamawiającego

 • wszelkie czynności i koszty niezbędne do przekazania inwestycji gestorom uzbrojenia łącznie z kosztami związanymi z odbiorami technicznymi przez gestorów sieci,

 • inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy;

 1. Sposób dowozu piasku do zasypania, dojazdu, organizacji placu budowy należy uzgodnić z Zamawiającym.

 2. niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie będą podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia wskazanego w ofercie,

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na całość robót.

Zamawiający wymaga zaoferowania min. 10 dniowego terminu płatności.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Arch. konstr.- opis techniczny- Rynek.pdf pdf 1428.24 2020-10-26 11:48:00 Proceeding
przekrój.pdf pdf 2228.87 2020-10-26 11:48:00 Proceeding
PZT.pdf pdf 685.34 2020-10-26 11:48:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zasypanie wykopu i reliktów architektonicznych piwnic Ratusza w Starogardzie Gdańskim Zasypanie wykopu i reliktów architektonicznych piwnic Ratusza w Starogardzie Gdańskim 1 set Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4843 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 10 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin - 15.12.2020 (0)
Unlock the form

The number of page views: 155