Proceeding: ZOZ.V.010/DZP/83/20 „Usługi kompleksowego, specjalistycznego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego, jak też wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego”

Deadlines:
Posted : 23-10-2020 10:28:00
Placing offers: 07-12-2020 10:00:00
Opening offers : 07-12-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o wszczęciu postępowania_001.pdf pdf 2234.28 2020-10-23 10:28:00 Proceeding
specyfikacja_001.pdf pdf 10029.8 2020-10-23 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 21 2020-10-23 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2.doc doc 415 2020-10-23 10:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3 projekt umowy .docx docx 38.49 2020-10-23 10:28:00 Proceeding
Załacznik nr 3a projket umowy najmu.docx docx 16.52 2020-10-23 10:28:00 Proceeding
Umowa RODO .odt odt 25.01 2020-10-23 10:28:00 Proceeding
Pakiety 1-27.zip zip 1471.29 2020-10-23 10:28:00 Proceeding
Pytanie nr 1_001.pdf pdf 3297.35 2020-11-24 10:26:13 Public message
Pytanie nr 2_001.pdf pdf 2198.17 2020-11-24 10:26:13 Public message
informacja z otwarcia ofert_001.pdf pdf 424.11 2020-12-07 11:43:57 Public message
Ogłoszenie o wyniku_001.pdf pdf 344.27 2020-12-22 08:32:02 Public message
ogłoszeni o udzieleniu zamówienia_001.pdf pdf 1864.23 2021-01-13 10:12:10 Public message

Announcements

2021-01-13 10:12 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszeni o udzielen [...].pdf

2020-12-22 08:32 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku

Ogłoszenie o wyniku_ [...].pdf

2020-12-07 11:43 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-24 10:26 Dział Zamówień Publicznych Pytanie nr 1 i 2

Pytanie nr 1_001.pdf

Pytanie nr 2_001.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 580