Proceeding: BZP.271.91.2020 „Dostawa urządzeń zabawowych”

Dorota Sierny
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Biuro ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 22-10-2020 11:39:00
Placing offers: 30-10-2020 10:50:00
Opening offers : 30-10-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 400.2 2020-10-22 11:39:00 Proceeding
3. załączniki edytowalne.docx docx 108.22 2020-10-22 11:39:00 Proceeding
1. SIWZ Dostawa urządzeń zabawowych.pdf pdf 1400.7 2020-10-22 11:39:00 Proceeding
1. SIWZ Dostawa urządzeń zabawowych.pdf.xades xades 6.29 2020-10-22 11:39:00 Proceeding
4. Pismo z 30.10.2020 - informacja z otwarcia.pdf pdf 220.76 2020-10-30 12:41:48 Public message
5. wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.docx docx 21.55 2020-10-30 12:41:48 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. II.pdf pdf 973.21 2020-11-10 15:00:35 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - cz. I.pdf pdf 973.67 2020-11-10 15:00:35 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 292.78 2020-12-07 09:30:32 Public message

Announcements

2020-12-07 09:30 Dorota Sierny W związku z zawarciem umowy dot. realizacji przedmiotowego zamówienia w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-11-10 15:00 Dominika Grabiec W związku z zatwierdzeniem propozycji komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w załączeniu przekazuję "Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej" dla części I i II przedmiotowego postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-30 12:41 Dorota Sierny W związku z otwarciem w dniu dzisiejszym ofert w przedmiotowym postępowaniu w załączeniu przekazuję skan pisma stanowiącego informację z otwarcia ofert wraz z edytowalnym oświadczeniem dot. grupy kapitałowej.

4. Pismo z 30.10.202 [...].pdf

5. wzór oświadczenia [...].docx

2020-10-30 08:06 Dorota Sierny Zgodnie z zapisami pkt. 20.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję, iż publiczne otwarcie ofert transmitowane będzie w czasie rzeczywistym na stronie https://zoom.us/j/95472502005?pwd=RFRHVFVxUTkwMWtxaElBVmQzQ3VtZz09

Meeting ID: 954 7250 2005
Passcode: 0LHB0B

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 397